ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އިހަވަންދޫ

މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު އިހަވަންދޫގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

  • މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އެރަށުގައި ބާއްވަމުންދަނިކޮށް
  • މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ނުލިބޭ
  • އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 16 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 23:38 | 5,044

އިހަވަންދޫގައި މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކައް ސަރުކާރުން ހައްލެއް ހޯދައިދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހއ. އިހަވަންދޫގައި މިރޭ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މިރޭ މުޒާހަރާ ކޮށްފައި ވަނީ އެރަށުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތު ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތުއެވެ.

އެރަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ނިކުމެ ކުރި މުޒާހަރާ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ސަރުކާރުން ހައްލެއް ހޯދަދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޗައިނާއަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުން އެރަށު ބަނދަރުމަތީ ބާއްވަމުން ދިޔަ ޖަލްސާގައި ތިބި މީހުންނަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ އަޑު އިވުނަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިނަށް އެ ސަރަހައްދަށް ކައިރި ނުވެވޭނެ ހެން އޮތީ ޓޭޕް ދަމާފައެވެ. އަދި ވަކި ހިސާބެއްގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޭއްތިއްބުމަށް ފަހު ވެސް ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުންގެ އަޑު އިވޭތީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ވެސް ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނުހިނގާތީ އާއި މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި ވާތީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންދިޔައީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފަލަމުންނެވެ. އަދި މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގު ނުލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފާޅުކޮށްފައެވެ. 

މި މުޒާހަރާގެ ތެރޭގައި ހުންނެވި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި މަސްވެރިންގެ ދުވަހެއް އެރަށުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ލަދުގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ މަސްވެރިންނަށް ދައުވަތު ނުދީ ކަމަށާއި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވެސް މަސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ޝުއޫރު ފާޅު ކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށެވެ. މަސްވެރިން ވެސް ވަނީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ކައުންސިލުންވީ ތައްޔާރީތަކަށް ނުބައްލަވާ މިނިސްޓަރުގެ ކަންކަން ކުރެއްވީ އެރަށުގެ ވަކި ބަޔަކު އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އެށު ކައުންސިލް ބަދުނާމު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ތުހްމަތު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.