raajjemv logo
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ކޮންޓޭ 8000 ޕައުންޑްއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ހަތަރުވަނަ އޮފިޝަލާއި ކޮންޓޭ ޒުވާބުކުރީ ސްވަންސީގެ ކުޅުންތެރިން ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަމުން ދިޔުމާއި ވިދިގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
6,476
ކ. މާލެ |
7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:56
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ - ރެފްރީއާއި ޒުވާބުކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
ގޯލް.ކޮމް

ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ 8000 (އަށް ހާސް) ޕައުންޑްއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮންޓޭއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ މޮޅުވި މެޗުގައި ހަތަރުވަނަ އޮފިޝަލާއި ޒުވާބު ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހަތަރުވަނަ އޮފިޝަލާއި ކޮންޓޭ ޒުވާބުކުރީ ސްވަންސީގެ ކުޅުންތެރިން ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަމުން ދިޔުމާއި ވިދިގެންނެވެ. އެންޓޯނިއޯ ރުޑިގާގެ ގޯލުން ޗެލްސީއަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު މި މެޗު ނިންމާލުމަށް ފަހު ކޮންޓޭވަނީ ރެފްރީގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޮންޓޭ ބުނީ އެ މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ބުނި ފަދައިން ރެފްރީގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމު ކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރެވުމުން ދެރަވާ ކަމަށެވެ. އެފްއޭއިން އެޅި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި އޭނާ ގަސްތުކުރަނީ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަން ކަމަށްވެސް ކޮންޓޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮންޓޭ ބުނީ ސްވަންސީގެ ކުޅުންތެރިން ވަގުތު ބޭކާރުކުރީ ކަމަށާއި އޭނާ ކުރި ހަމައެކަނި ކުށަކީ އެ މައްސަލަ ހަތަރުވަނަ އޮފިޝަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ. ކުރިޔަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ހަތަރުވަނަ އޮފިޝަލާއި ވާހަކަ ދެއްކުން މަދުކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ކުޅުންތެރިން މެދުވެރިކޮށް ރެފްރީގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލަތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ކޮންޓޭ ހާމަކުރިއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޗެލްސީ އޮތް ގްރޫޕުން ދެވަނަ ލިބުމާއި ވިދިގެން ނޮކްއައުޓް ބުރުގައި ބާސެލޯނާއާއި ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅެން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮންޓޭ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށާއި އެ މުބާރާތުގައި ދެރަ ޓީމެއް ވާދަނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ ޓީމަކާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅެން ތައްޔާރުކަމަށް ކޮންޓޭ ހާމަކުރިއެވެ.

ކޮންޓޭއަކީ ރެފްރީންނާއި ޒުވާބުކުރާ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކޯޗެކެވެ. އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއާއި އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި އޭނާ ހުރިއިރުވެސް ކޮންޓޭއާއި ދެކޮޅަށް އެކިފަހަރު މަތިން ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

ޗެލްސީއިން މި ސީޒަނާއި ކުރިމަތިލީ ޕްރިމިއާ ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުން ހޯދަމުން އަންނަނީ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 15 މެޗުގެ ތެރެއިން ޗެލްސީ މޮޅުވެފައިވަނީ 10 މެޗުންނެވެ. ދެ މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު ތިން މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ 32 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް