raajjemv logo
ކުޅިވަރު
ލިއޮނެލް މެސީގެ ނޭންގޭ ބައެއް ވާހަކަތައް!
 
އުމުރުން ފަސް އަހަރުގައި މެސީ ކުޅެމުން ދިޔައީ ބައްޕަ ކޯޗުކަން ކޮށްދެމުން ދިޔަ އާޖެންޓީނާގެ ގްރެންޑޮލީ ކިޔާ ކްލަބަކަށް
 
މެސީއަކީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލިބުނު 4 ދަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިފުޅު
އަބްދުލް ހަންނާން މުހައްމަދް
6,938
ކ. މާލެ |
2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 14:14
މެސީ
ގޫގުލް

 

އެންމެ ކުޑައިރުންސުރެ ވެެސް ލިއޮނެލް މެސީއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅެތި ގިނަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ވަރަށް ތަފާތު ސްޓައިލެއެްގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން ކޮށްޓުމާއި ނެއްޓުމާއި، ގޯލްޖެހުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފް ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

 އާޖެންޓީނާއަށް އުފަންވި ނަމަވެސް ހަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް މެސީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައެވެ. މެސީއަކީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ލިބުނު 4 ދަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިއެވެ. ފުޓްބޯޅައިގައި މެސީ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ. އުމުރުން ފަސް އަހަރުގައި މެސީ ކުޅެމުން ދިޔައީ ބައްޕަ ކޯޗުކަން ކޮށްދެމުން ދިޔަ އާޖެންޓީނާގެ ގްރެންޑޮލީ ކިޔާ ކްލަބަކަށެވެ.

 އެއަށް ފަހު އޭނާ އުފަން ރޮސާރިއޯ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް މެސީއަށް އުނދަގޫވީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބޮޑުވުމަށް ހުރަސް އަޅާބަލި "ގްރޯތް ސިންޑްރަމް ޑެފިސިއެންސީ" ކިޔާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަން ޖެހުމުންނެވެ. މެސީ ގެންދިއުމަށް އޭރު އާޖެންޓީނާގެ ރިވަޕްލޭޓުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ފަރުވާއަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭތީ އެ ކްލަބުން މެސީ ގެންދިއުމުގެ ޚިލޔާލް ދޫކޮށްލިއެވެ.  

މިގޮތުން މެސީގެ ފަރުވާއަށް އޭރު ހޭދަވަނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 900 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ނަމަވެސް މެސީއަކީ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއްކަން ފާހަގަކުރެވި ބާސެލޯނާއިން އޭނާއަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ނިންމައި އެ ކްލަބްގެ ޔޫތް އެކަޑެމީއިން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ދިނެވެ. އުމުރުން 13 އަހަރުގައި މެސީގެ ޢާއިލާ ސްޕެއިން އަށް ބަދަލުވީ އެހިސާބުންނެވެ. ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު އެ ކްލަބްގެ ޖޫނިއަރ ޓީމުން އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ.

ބާސެލޯނާގައި މެސީ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އެ ކްބަލަށް މާލީގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާންފެށުމުން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ކްލަބުން ވަކިކުރަން ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން ސެސް ފެބްރިގާސް އާއި މެސީވެސް ދޫކޮށްލަން ކްލަބުން ވިސްނިއެވެ. ނަމަވެސް ޒުވާން ޓީމްގެ ކޯޗުގެ އެދުމުގެ މަތީން ފެބްރިގާސް ކްލަބުން ދޫކޮށްލާފައި މެސީ ކްލަބްގައި ބަހައްޓަން ނިންމިއެވެ.

މެސީގެ ނަން މަޝްހޫރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް އޭނާއަކީ މީޑިޔާއާއި ދުރު ފަރާތެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މެސީގެ ލޯބީގެ ފަތިފުށް އާއްމުންނަށް އެނގިގެންދިޔައީ މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން “ހެޓްރިކް ބާސާ” ކިޔާ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމަކަށް އޭނާ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކުއްޖަކާއި ގުޅުން ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގައި އޭނާވަނީ ލޯބިވެރިއެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އޭނާއާއި އެކު އުޅެނީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ލޯބިވެރިޔާ އުޅެނީ އާޖެންޓީނާގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާވަނީ ބުނެފައެވެ. މެސީގެ މި ގުޅުމަށް ކުއްޖަކު ލިބެން އުޅޭކަން އޭނާ ހާމަކުރީ 02 ޖޫން 2012 ގައި ކުޅުނު ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗެއްގައި ގޯލް ޖެހުމަށް ފަހު، ޖޯޒީ ދަށަށް ބޯޅަ ލުމަށްފަހުއެވެ.

 މެސީގެ މި ހަރަކާތުން އޭނާ ބައްޕައަކަށް ވާން އުޅޭކަމުގެ ހަބަރުތައް މީޑިޔާގައި ވަގުތުން ފެތުރުނެވެ. އަދި މެސީގެ ލޯބިވެރިޔާ، އެންޓަނޮލާ ވަނީ އެ ފޮޓޯ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އޭނާ މެސީގެ ކުއްޖަކަށް ބަލިވެއިންކަން ޔަޤީން ކޮށްދީފައެވެ. މެސީއަށް އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބުނީ 02 ނޮވެމްބަރ 2012 ގައެވެ. މެސީ ބައްޕައަކަށް ވުމާއިއެކު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ތިއާގޯ ލިބުމަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފާކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް މެސީއަކީ އަބަދުވެސް އަމިއްލަ ވަޒަންދެކެ ލޯބިވާ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އޭނާއަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އާޖެންޓީނާގައި ތިބޭ ރައްޓެހިންނަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މެސީ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމާއިއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި ބޮއެނިސް އައެރިސްގައި ހުރެފައި ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ނިންމުމަށް ފަހު ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފައި އޭނާ އުފަން ރޮސާރިއޯއަށް ގޮސްފައެވެ. މެސީވަނީ އެރޭ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މަޝްހޫރުކަމާއި، މެސީއަށް ލިބިފައިވާ މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި އޭނާއަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ފަގީރު ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ލިއޯ މެސީ ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމުގައި 2007 ވަނަ އަހަރު އޭނާވަނީ ޗެރިޓީއެއް ހުޅުވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 11 މާރޗް 2010 ގައި ޔުނިސެފްގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސަޑަރަކަށްވެސް މެސީ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިއާއެކު ކުދިންގެ ހައްޤުތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މެސީގެ ބައިވެރިވުން ޖަމާއަތްތަކަށް ލިބެންފެށިއެވެ.

އަބަދުވެސް ކިޔަމަންތެރިގޮތެއް ހުންނަ މެސީއަކީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއިވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިގޮތުން އޭޕްރީލް 2011 ގައި ރަސްމީ ފޭސްބުކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވިތާ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 6 މިލިއަން މީހުން އޭނާ ފޮލޯ ކުރިއެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހާއި ހަމައަށް މެސީ ފޮލޯކުރި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 43 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ.

އާޖެންޓީނާ 2018 ގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމުގައިވެސް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރި މެސީގެ މިހާރުގެ ހުވަފެނަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
10%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
10%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
80%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް