raajjemv logo
ހަވިޔާ މަޝެރާނޯ
މަޝެރާނޯ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ!
 
އޭނާ ބާސާއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ
 
އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މަޝެރާނޯއަށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ލިބެމުންދަނީ ވަރަށް މަދުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
3,936
ކ. މާލެ |
1 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 14:47
ހަވިޔާ މަޝެރާނޯ - 2019 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ބާސާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނި
ޓްވިޓަރ

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ހަވިޔާ މަޝެރާނޯ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮށްފިއެވެ.

ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު 2010 ވަނަ އަހަރު ބާސާއާއި ގުޅުނު މަޝެރާނޯ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު ގިނަ ސީޒަންތަކެއް ހޭދަކޮށްފައެވެ. އޭނާއަކީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ލައިނުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަމުންދިޔަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މަޝެރާނޯއަށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ލިބެމުންދަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

ބާސާއަށް ބަދަލުވިއިރު އޭނާއަކީ މިޑްފީލްޑަރެއް ނަމަވެސް އޭނާ ބާސާއަށް ކުޅެނީ ޑިފެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ބާސާއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭއިރު މަޝެރާނޯވަނީ ބާސާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައެވެ.

މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓް 'އީއެސްޕީއެން'އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މަޝެރާނޯ ބުނީ ބާސާއަށް މާ ގިނަ ދުވަހު ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ބާސާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވަސްވަރު ހޭދަކުރީ ބާސާގައި ކަމަށާއި އެ ކްލަބުގައި ވޭތުކުރާ ދުވަސްތައް ދުވަހަކުވެސް ހަދާނުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ މަޝެރާނޯ ބުނީ އޭނާއަކީ ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ މީހެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބާސާއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންވެސް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ދުވަހަކުން އެކަން ކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އޭނާ ބުނީ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ ހަމައެކަނީ އޭނާގެ ބާރުގައި ވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ބާސާގެ ހިއްސާއެއް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.  

މީގިއިތުރުން އޭނާ ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ކަމަށް އޭރު ގަބޫލް ނުކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކެރިއަރުގައި ދަތިތަކަކާއި ދިމާވި ކަމަށެވެ. ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމުން އަލުން އަނބުރާ އެ ކްލަބަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ކަމަށާއި ބާސާއާއި މެދު އެގޮތަށް ކަންކަން ހިނގަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މަޝެރާނޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޝެރާނޯ ބުނީ އޭރު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ހުރި ރަފާ ބެނިޓޭޒް އެ ކްލަބް ދޫކޮށް އިންޓަ މިލާންއާއި ހަވާލުވުމުން އޭނާވެސް އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުނު ކަމަށެވެ. އިންޓައަށް ބަދަލުވާން މަޝްވަރާ ކުރިކަމަށާއި އެހެނަސް މަޝްވަރާތަކުގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުފެނުމުން ބާސާއަށް ބަދަލުވީ ކަމަށް މަޝެރާނޯ ހާމަކުރިއެވެ. ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ބާސާއަށް ބަދަލުވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި ކަމަށްވެސް މަޝެރާނޯ މި އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބާސާއަށް ބަދަލުވި ފަހުން މަޝެރާނޯ ވަނީ އެ ޓީމަށް 202 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އޭނާވަނީ ބާސާގައި ވޭތުކުރި ހަތް އަހަރުގައި 17 ތަށި އެ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް