raajjemv logo
އެފްއޭ ކަޕް
އެފްއޭ ކަޕް: މާޒިޔާއާއި ނިއު ސެމީއަށް
 
ސެމީގައި މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާއި ދެކޮޅަށް
 
ނިއު ރޭޑިއަންޓްއިން ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 5-1ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށްގެން
 
މާޒިޔާއިން ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މުއިވެޔޮ ފްރެންޑްސް ބަލި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,402
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 08:07
މާޒިޔާއާއި މުއިވެޔޮ ފްރެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް

އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މާޒިޔާއިން ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މުއިވެޔޮ ފްރެންޑްސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގައި މާޒިޔާއަށް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) އާއި އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)ގެ އިތުރުން ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އެވެ.

ނިއު ރޭޑިއަންޓްއިން ސެމީގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 5-1ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އީގަލްސްގެ ޓީމުން ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފެނިގެންދިޔައިރު ނިއުއިން ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ އަލީ ފާސިރް (ސެންޓޭ) އަދި އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ ފެނިގެން ނުދިޔުމެވެ. އެގޮތުން ކާޑު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ސެންޓޭއަށް މެޗުގައި ނުކުޅެވުނުއިރު ގަލާޑޯ ވަނީ ނިއުއާއިއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު އެނބުރި އޭނާގެ ގައުމަށް ގޮސްފައެވެ.

މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅެމުންދިޔައީ ނިއު އިންނެވެ. އެ ޓީމުން ހަމަލާތައް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިގެން ދިޔުމެވެ. އެހެނަސް އަލީ އަޝްފާގު (ދަނގަޑޭ) ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ އަމާޒުވީ އީގަލްސްގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ނިއު އިންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިންއިރު އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު އެލްޑޯ ވަނީ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިދީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މުސައްނިފް މުހައްމަދު ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިދީ އީގަލްސްއަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްދީފައެވެ.

ނިއު ކުރީގައި އޮވެގެން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ފުރަތަމަ ހާފެކޭ އެއްގޮތަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އެ ޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު 76 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލްޑޯ ވަނީ އޭނާ މެޗުގައި ޖެހި ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހާ ނިއުއަށް ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ވަނީ ނިއުގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދީ ސެމީގެ ޖާގައެއް އެ ޓީމަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ސެމީގައި މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ނިއު ސެމީގައި ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ކޮންފެރޭ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެފްއޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމަކަށް އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ. ނިއުއިން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއި ގުޅިގެން އެ ޓީމުން ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ލިބޭ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް