raajjemv logo
ރެއާލް މެޑްރިޑް
އިންޖަރީއިން ކުޅުންތެރިން އެނބުރި އައުމާއިއެކު ޒިދާންއަށް ހިތްހަމަޖެހުން
 
އަދިވެސް އެ ޓީމުގެ އިންޖަރީ ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި
 
އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ އިންޖަރީއިން އެނބުރި އައިސް ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ކުޅެފަ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,418
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 18:41
ޒައިނުއްދީން ޒިދާން - ކުޅުންތެރިން އެނބުރި އައުމާއެކު އޭނާއަށް ވަނީ އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކުން ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެފައި
ގޫގުލް

އިންޖަރީގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން އެނބުރި އައުމާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާންއަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ސީޒަނުގެ ކުރީގައި ރެއާލްއިން ހޯދަމުން ދިޔަ ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަށް ބޮޑެތި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވިއެވެ. އޭރު ޒިދާން ބުނެފައިވަނީ ސްކޮޑުގައި ތިބި މުހިންމު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އިންޖަރީވުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ 11ގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގެރެތް ބޭލްއާ އިސްކޯއާ ރަފައޭލް ވަރާންގެ އިތުރުން ޑެނީ ކަވަހާލްއަށް އިންޖަރީގެ މައްސަލަތަކާއި ދިމާވެފައިވެއެވެ. މި ކުޅުންތެރިންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުން ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބަން ރެއާލްއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމު އޮތް ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ގެއްލުނުއިރު ލަލީގާގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ވެސް ތިންވަނައަށް އެ ޓީމު ވެއްޓުނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެނިޝް ކޮޕާޑެލްރޭގައި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ފުއެންލަބްރާޑާ އާއި ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ އިންޖަރީއިން އެނބުރި އައިސް ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ގެރެތް ބޭލްއާ ކޭލާ ނަވާސްގެ އިތުރުން މަޓެއޯ ކޮވަސިޗްވަނީ މި މެޗުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޒިދާން ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުޅުންތެރިން ނެތްތަން ޓީމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްކި ކަމަށާއި ގިނަ ދުވަހު އިންޖަރީގައި ތިބުމަށް ފަހު އެ ކުޅުންތެރިން އެނބުރި އައުމަކީ ޓީމަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް ހުރީ މުހިންމު މެޗުތަކެއް ކަމަށާއި ސްކޮޑުގައި މި ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ އެ މެޗުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޒިދާން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒިދާން ބުނީ އަނިޔާއިން އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ރެއާލްގެ ސްކޮޑަށް އެނބުރި އައި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ޓީމުގެ އިންޖަރީ ލިސްޓްގައި ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ. އެގޮތުން ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސްއާއި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ އަސެންސިއޯ އަދިވެސް ތިބީ އަނިޔާގައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ރެއާލްއިން އެ ޓީމުން ހޯދަމުންދިޔަ ދަށް ނަތީޖާތައް އަނބުރާލުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު ޒިދާންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާނީ ލަލީގާގެ ކުރީގައި އޮތް ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުލުމެވެ. އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން އެ ޓީމު ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު އެ މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ތިންފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ވެސް ޒިދާންގެ އަމާޒެކެވެ.

އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކަކާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ރެއާލް އެންމެ އަވަހަށް ދެން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފްތާގައި އެ ޓީމު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް