ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 17:06
ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް އައުޓްލެޓްގެ ފޮޓޯއެއް
ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް އައުޓްލެޓްގެ ފޮޓޯއެއް
ސިމާހާ ނަސީމް
ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް
ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
 
ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ކޮންމެވެސް އައު ފްލޭވަރ އެއްގެ އައިސްކްރީމް މި އައުޓްލެޓުން ތައާރަފުކުރާނެ
 
މި އައުޓްލެޓުން ތަފާތު 25 ވައްތަރެއްގެ އައިސްކްރީމް ފްލޭވަރސް ވިއްކަން ހުރޭ
 
މި އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ އަމީރު އަހުމަދު މަގުގައި

ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް އައުޓްލެޓެއް ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

އަމީރު އަހުމަދު މަގުގައި ހުންނަ މި އައުޓްލެޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އަލް ހާފިޒް އަހުމަދު ނަބީހު އެވެ.

އަލް ހާފިޒް އަހުމަދު ނަބީހުގެ މަންމަ ވިދާޅުވީ ނަބީހު ކަހަލަ ކުއްޖަކު މުޖުތަމައުއިން ބަލައިގަނެ މިކަހަލަ ފުރުސަތެއް ދިންކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މި އައުޓްލެޓުން ތަފާތު 25 ވައްތަރެއްގެ އައިސްކްރީމް ފްލޭވަރސް ވިއްކަން ހުރިއިރު ކަސްޓަމަރުން ހިތްއެދޭ ފްލޭވަރސް ބޭނުންކޮށްގެން އައިސްކްރީމް ތައްޔާރުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ.  

ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް މާލެ އައުޓްލެޓްގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު އިންތިފް ރައުފް ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ އައުޓްލެޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމުގެ މަގްސަދަކީ ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ އައު ވެރައިޓީސް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައެވެ.

މި އައުޓްލެޓްގެ ތަފާތު ކަމަކީ އެހެން ޕްރީމޭޑް އައިސްކްރީމް ތަކާއި ހިލާފަށް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ރޯ މެޓީރިއަލްސް ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތުން އައިސްކްރީމް ތައްޔާރުކުރުމެވެ.

އައިސްކްރީމްގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ތިން ސްކޫޕް ނުވަތަ ހަތަރު ސްކޫޕްގެ އައިސްކްރީމް 85 ރުފިޔާއައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އައުޓްލެޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ކޮންމެވެސް އައު ފްލޭވަރ އެއްގެ އައިސްކްރީމް ތައާރަފުކުރަން މި އައުޓްލެޓުން ނިންމާފައިވާއިރު ކަސްޓަމަރުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7552557 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް ވެރިފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޖޭމް ރޯލްޑް އައިސްކްރީމް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ އައިސްކްރީމް އެކެވެ.

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް