ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މޮނިކޮން އަމުރު

ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަ މީހެއްގެ ފައިގަ ޓެގް އަޅުވަން އަމުރު ނެރެފި، މިއަދު ޓެގް އަޅުވާނެ!

  • ޓެގް އަޅުވުމަށް ނުވަ މީހުންގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރާނެ
  • ފުރަތަމަ ފުލުހުން ބުނީ ޓެގް އަޅުވާނީ 16 މީހެއްގެ ކަމަށް
  • މޮނިކޮން އަމުރުގެ މުއްދަތަކީ އެއްއަހަރު ދުވަސް

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 07:58 | 7,838

މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން ފައިގަ ޓެގް އެޅުވުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފަ - ޕޮލިސް

މާލޭގެ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަ މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވައިގެން، އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން މޮނިކޮން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

މި ނުވަ މީހުންގެ މައްޗަށް މޮނިކޮން އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި ހައިކޯޓަށް ފުލުހުން ހުށަހެޅީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މޮނިކޮން އަމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އަރުވާ ކޮމެޓީއިން ނުވަ މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ހޯދުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބޭތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައި އެހުށަހެޅުމަކާ މެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމަންޖެހެ އެވެ. ހައިކޯޓުން އަމުރު ނެރުނު ދުވަސް ސާފުކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ނުވަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، "ކުޑަހެންވޭރު" ގްރޫޕަށް ނިސްބަވްތާ ދެ މީހަކާއި، "މަސްއޮޑި" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މީހަކާއި، "ޕީޓްރަލް" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުންގެ އިތުރުން "ވައިކަންމަތި" ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހެކެވެ.

މި މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގް އެޅުވުން ބުދަ ދުވަހު (މިއަދު) އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެމީހުންނަށް ވަނީ ޗިޓް ފޮނުވާފަ އެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން މި މީހުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

  • ރޭގަނޑު 10:00 އާއި ހެނދުނު 6:00 އާ ދެމެދު ގެއިން ބޭރަށް ނުދިއުން.
  • ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ނެތި މާލެއިން ފުރައިގެން ނުދިއުން.
  • އެ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަކަށް ނުދިއުން.
  • އެމީހުންގެ މާލީ މުއާމަލާތްތަކާއި މުދާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން.
  • އެމީހުން މުއާސަލާތީ މުއާމަލާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.
  • ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެ ސޮއިކުރުން.
  • އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭތަނުގައި ހަރުކުރުމާއި އެމީހެއްގެ ފޮޓޯ އާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ އާއި އެމީހެއްގެ ފިންގާ ޕްރިންޓް ފަދަ ސާމްޕަލްތައް ނަގައި އެމީހުން މޮނީޓަކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

މި ނުވަ މީހުންގެ ފައިގަ ޓެގް އަޅުވަން ކޯޓުން އަމުރު ނެރުނުއިރު، ފުލުހުން ފުރަތަމަ ބުނެފައި ވަނީ ޓެގް އަޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ 16 މީހެއްގެ ފައިގަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމެޓީން ނިންމީ ނުވަ މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ހޯދުމަށެވެ.

މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޮނިކޮން އަމުރު ނެރެން ފެށީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި، ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް އުމަރު ނަސީރު ހުންނެވި ދުވަސްވަރެވެ. އެފަހަރު 20 މީހެއްގެ ފައިގައި ގެޓް އަޅުވައި، ގަވާއިދުން އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ބަލާފައިވާއިރު، އުމަރު ނަސީރު މިނިސްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ފަހުން އަދި މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މޮނިޓަކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރެއްގެ މުއްދަތަކީ އެއް އަހަރު ދުވަހެވެ. މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިހުރި މީހަކު، އެކަީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި، މޮނިކޮން އަމުރުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ހިލާފްވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކު އެކުރީ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. އެ ކުށުގެ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން 18 މަސްދުވަސް ގޭބަންދުކުރުން ނުވަތަ ޖަލަށްލުމެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.