ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހުކުރު 13:03
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކަސްޓަމްސް ތަފާސް ހިސާބު
އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި 216 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
 
އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ %6 އިތުރު
 
އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު %13 އިތުރު
 
• ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު %10 އިތުރު

މިއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުމަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް 216 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

 

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ލިބިފައިވަނީ 203 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

 

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީ ގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ހުސްވި ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ހަޔެއް އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

 

ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 10 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މި ޢަދަދުވަނީ 3.0 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގުގެގޮތުން 23 އިންސައްތަ ޔޫ.އޭ.އީ އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާއިން 13 އިންސައްތަ، ސިންގަޕޫރާއި ޗައިނާއިން ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް 11 އިންސައްތަ އަދި މެލޭޝިއާއިން އަށެއް އިންސައްތަ  އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރެވުނު މިންވަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހާ އަޅާބަލާއިރު 13 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

 

 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު 141 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފައިވާއިރު 2017 ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި  މިޢަދަދު ވަނީ 160 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ މަހުގެ ބާވަތްތައްކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ ޖުލައިމަހު އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ 31 އިންސައްތަ ތައިލެންޑަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، 11 އިންސައްތަ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޖަރުމަނުވިލާތަށެވެ.

 

 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕާކް ބޯ ރާމް މަރުވެއްޖެ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،634ށް އަރައިފި
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
އީރާން، ލުބުނާން، އިސްރާއީލް އަދި ފަލަސްތީނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އިންޤިލާބީ އީޖާދެއް!
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު