ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 10:01
ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ކޮންޒަވޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގައި ޑީޔޫޕީގެ ބޭފުޅަކާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ކޮންޒަވޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގައި ޑީޔޫޕީގެ ބޭފުޅަކާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
ޓްވިޓަރ
ޕީޕީއެމް
ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި ގުޅެން ނޫޅެ، ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާއި އޮންނަ ގުޅުން ދަމަހައްޓާށެވެ.
 
ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން އަބަދުވެސް އޮންނާނެ: އެމްޑީޕީ
 
ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ދިޔުމަކީ އެޕާޓީއާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމެއް ނޫން
 
އެމްޑީޕީއަކީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ސިސްޓަރ ޕާޓީއެއް

ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މާބޮޑު ސިހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތްކޮށް، ފޮޓޯ ނަގައި، ޓްވީޓް ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ކޮންޒަވޭޓީވް  ޕާޓީއަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ރާއްޖޭގައި އަށަގަންނުވަން އުޅޭ ޕާޓީއެއްކަމަށް ބުނި ބަޔަކު، މިއަދު ގޮސް ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއްކޮށް ސެލްފީ ނަގާލަން އެއްބަސްވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކާއިއެކު ސެލްފީ ނެގީމައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ސިހުން ލިބުނީއެވެ. އެކަމަކު ޕީޕީއެމްއަކީ ކޮންޒަވޭޓީވް ޕާޓީއާއި ވާދަވެރި ލޭބަރ ޕާޓީއަށްވުރެ ގަދަޔަށް ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއަށް އެއްޗެހި ކިޔައި އުޅުނު ބައެކެވެ.

މި ދެންނެވި ކޮންފަރެންސަށް ދިޔުމަށްފަހު ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ހީވީ އެހެންފަދަ ކަމެއްހެންނެވެ. ހަމަހަޤީގަތުގައިވެސް އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުނީއެވެ. ޕީޕީއެމްއާއި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއިދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ދައްކައި، އެމްޑީޕީއާއި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި އޮތް ގުޅުން ކެނޑުނީކަމަށް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަން އޮތީ އެހެން ނޫންކަން މިދަތުރުގައި ވަޑައިގެންނެވި ޕީޕިއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ނިހާން ހުސެން މަނިކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު އަރުވައެވެ. އެއީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޑިމޮކްރަސީތަކުގައި އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް ކަންކުރާ އުޞޫލެވެ. މިފަދަ ބައެއް އިވެންޓްތަކަށް ދައުވަތުއަރުވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންދާއިރު، ޓިކެޓް ގަނެގެން ދެވޭ އިވެންޓްތައްވެސް ހުރެއެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން ހަނދާން ނެތުނު އެއް ކަމަކީ އެމްޑީޕީއާއި އިނގިރޭސި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި ދެމެދު އޮންނަނީ ރަސްމީ ގުޅުމެއްކަމެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމެރަން އާއި އޮންނަ ރަހުމަތްތެރިކަމަކުން އޮންނަ ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަ ކެމެރަން ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ކެމެރަން ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނާއި އޭގެ ފަހުން ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއިއެކު އެމްޑީޕީއަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުނީސް ނޫންތޯއެވެ؟ އެމްޑީޕީ އަކީ ސެންޓަރ ރައިޓް އަދި ކޮންޒަވޭޓިވް ފަލްސަފާ ޤަބޫލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. އިނގިރޭސި ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި އެމްޑީޕީއާއި ދެމެދު އޮންނަނީ މިގުޅުމެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ 'ސިސްޓަރ ޕާޓީ'އެކެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަފެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އާއި އެމްޑީޕީއާއިވެސް އޮންނަނީ މިދެންނެވި ކޮންޒަވޭޓިވް ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އޮންނަ ގާތް ގުޅުމެކެވެ. ލަންކާގެ ސަރުކާރުގައި ގާތް ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަމަށް ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ވަރަށް ބުނިނަމަވެސް، ޔޫއެންޕީގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީއާއި ލަންކާ ސަރުކާރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުމެއް މިހާރުގެ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. ކޮޅުނބުގެ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހިނގައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެއޭ ބަޔަކު މީހުން ބުނަނީ އެހެންވެއެވެ.

"ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީތަކަކީ ވަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުރު އެއްގޮތްވަނީ މިޒަމާނުގެ ކޮންޒަވޭޓިވް ފިކުރުތަކެއް ގެންގުޅޭތީ. ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ގެންގުޅުއްވަނީ ކޮންޒަވޭޓިވް ފިކުރެއް ނޫން"، މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ.އެމްވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީޕީއެމްއަކީ ސެންޓަރ ރައިޓް ޕާޓީއެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް އެޕާޓީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރެއްވިނަމަވެސް، ޕީޕީއެމްއަކީ ސެންޓަރ ރައިޓް ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން ޕީޕީއެމް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަސް، އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ޕްލެޓްފޯމް އެއްކޮށް އޯވަރހޯލްނުކޮށެއް ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ސިސްޓަރ ޕާޓީއަކަށްވެ، ގާތްކޮށެއް ނޫޅެވޭނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ގޮސް ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ކޮންފަރެންސްގައި ތިބެ ފޮޓޯއެއް ނަގާލުން ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީއިން ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ދަނީ ހަމައެކަނި ފޮޓޯއެއް ނަގާލާކަށް ނޫނެވެ. ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއިއެކު އެއަށްވުރެ ގާތުން އެމްޑީޕީ މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ކޮންޒަވޭޓިވް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތަރައްޤީ ކުރައްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީއާއި ކޮންޒަވޭޓީވް ޕާޓީގެ ގުޅުން އޮތް ގޮތް ސިފަކުރައްވަމުން މެމްބަރު އިންތި ވިދާޅުވީ، "އެމްޑީޕީގެ ދޭ ނޫންތޯ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ޚާއްސަ ދައުވަތުތަކަށް އެޤައުމުގެ މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލަރުން ހޮވުމަށް ކެމްޕޭންކޮށް ޑޯރ ޓު ޑޯ ކެމްޕޭންތަކަށްވެސް. ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ޤާނޫން ހަދާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އެކްސްޕަރޓުން ފޮނުއްވައެއް ނޫންތޯ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭންތަކަށް އެހީވުމަށްވެސް. މިގުޅުމަކީ ރަސްމީ ގުޅުމެއް. މިއީ މާކުރީއްސުރެ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގުޅުމެއް".

މި ދަތުރުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އަނެއް މަންޒަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި އެޕާޓީގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުން ވަކިނުކުރެނުނު މަންޒަރެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޕީޕީއެމް ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔައި އުޅުނު، އަދި ބައެއް މެމްބަރުންގެ ބަހުންނަމަ 'އަވަރ ގްރޭޓް ފެރެންޑް' އިއަން ޕެއިސްލީއަށް ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުން އެމްޑީޕީއަށް ހަޖަމްނުވިކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ބުންޏެވެ.  ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެއީކީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމެވެ. އެއީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއިއެކު ކޭސް-ބައި-ކޭސް އުޞޫލުން އިނގިރޭސި ޤާނޫން ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވޯޓުދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަނިސްޓް ޕާޓީގެ ބޭފުޅެކެވެ. 

ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއާއި ގާތްވާން ލިމިޓްތަކެއް އޮތްނަމަވެސް، ޕީޕީއެމްއަށް ގާތްވެވޭނެ ޕާޓީއެއް އެބައޮތެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ފިކުރާއި އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅެނީވެސް މިދެންނެވި ޕާޓީގެ ވިސްނުމާއިއެވެ. އެއީ ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ހަމައެކަނި ޕާޓީކަމަށްވާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި