ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 21:35
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފައިވާ އަހުމަދު ނަސީރު --
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ކޮމެޓީން ރުހުން ދީފައިވާ އަހުމަދު ނަސީރު --
ޓްވިޓަރ
އެމްއެމްއޭ
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
 
ނަސީރަކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް  ކުރެއްވި  ބޭފުޅެއް
 
ކޮމެޓީން ރުހުން އޮތްކަމަށް ފާސްވެފައިވަނީ އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން
 
ކޮމެޓީން ވަނީނަސީރަށް 94 މާކްސް ދެއްވާފަ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރަނަރު ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވި އަހުމަދު ނަސީރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން ރުހުންދީފިއެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީންގެ ބައްދަލުވުމަށް ނަސީރު ހާޒިރުކުރައްވާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ނަސީރަށް 94 މާކްސް ދެއްވާފައެވެ. ކޮމެޓީން ރުހުން އޮތް ކަމަށް ފާސްވަނީ 75 މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭނަމައެވެ. އަދި އެކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނަސީރަށް ރުހުން އޮތް ކަމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ނަސީރަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. 

ގަވަރުނަރުކަމަށް އަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ އިދިކޮޅު މެންބަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވާ  ގޮތުގައި  މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވިކަންވެސް އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިއެއްނުލައްވައެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް، ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް އަަހުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވުމުގެ ކުރިން، އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނީޒާ އިމާދު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވިއެވެ. ނަމަވެސް، ނީޒާގެ ނަން ނެގުމަށް ފަހު ނަސީރު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވުމާއެކު ނީޒާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ގަވަރުނަރުގެ މަގާމު ހުސްވީ، 2014  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އަޒީމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ފިރިކަލުން އަލީ ނަސީރު (އަލިނީ) އަކީ މިހާރު އދ. ގައި ހުންނަވާ  ރާއްޖޭގެ މަންދޫބު ކަމަށް ވުމާ އެކު ދިރިއުޅުއްވުން ނިއު ޔޯކަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށެވެ.

ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ  ނަސީރަކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް  ކުރެއްވި  ބޭފުޅެކެވެ.

ނަސީރަކީ  އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މާކެޓިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލާސް އޮފް ކޮމާސް އަދި ޕޮލިސީ އެކޮނޮމިކްސްގެ  ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލް  ކުރައްވާފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ  އިސް މަގާމްތަކެއ ވެސް ފުރުއްވާފައިވާ ނަސީރަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ  ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މިހާރު ނަސީރަކީ ކ. އަތޮޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ  މެނޭޖިން  ޑިރެކްޓަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް