ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 20:43
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމު --
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމު --
މުހައްމަދު ފަޒީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކަށް ސިފައިން ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
 
އެސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމަށް
 
ހުރަސް އަޅަފައިވަނީ މެމްބަރުންކަމަށްވާ އަނާރާ ނައީމު، އަލީ ނިޒާރު އަދި އިބްރާހީމް ނަސީރު އަށް
 
އެ ތިން މެމްބަރުންނަށް ހުރަސް އަޅާފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތިން މެމްބަރަކަށް ސިފައިން ހުރަސްއެޅި މައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް އާއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރު ސޮއި ކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު އަހުމަދު މުހައްމަދުއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު 09:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސިފައިން އެ ތިން މެމްބަރުންނަށް ހުރަސް ހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ ސިޓީގައި ވަނީ އެ މެމްބަރުން ކޮމެޓީއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސިފައިން ދެއްވާފައިވަނީ އޭގެ 10 ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ހުރަސް އަޅާފައިވަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ސާފު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެ ތިން މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތާއެކު 45 މެމްބަރުން ސޮއި ކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އެމައްސަލަ މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާ ނުކޮށް، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، މަޖިލީހުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ. އެމައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއެކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ވަދެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ދަތިވާގޮތަށް ސިފައިންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް