raajjemv logo
"ވީރޭ ދި ވެޑިން"
"ވީރޭ ދި ވެޑިން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ
 
މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,478
ކ. މާލެ |
22 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 13:45
"ވީރޭ ދި ވެޑިން" ގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ބަތަލާއިން. ކަރީނާ ކަޕޫރު(ވ) އަދި ސޯނަމް ކަޕޫރު
ގޫގުލް

"ވީރޭ ދި ވެޑިން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުމްބާއީ، ދިއްލީ އަދި ތައިލޭންޑްގަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުމްބާއީގައި ނަގަންޖެހޭ ޝޮޓްތައް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އަންހެނުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ "ވީރޭ ދި ވެޑިން"ގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރ އެކްތާކަޕޫރު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރުވެސް ވަނީ ވިހެއުމަށް ފަހު ވަނީ އޭނާގެ ބަރުދަން ލުއި ވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއް އެކްޓަރ ސްވަރާ ބާސްކަރް 10 ކިލޯ ލުއިވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކަރީނާ އާއި ސޯނަމްއާ އެކު ސްވަރާ ބާސްކަރާއި ޝިކާ ޓަލްސާނިޔާ މުހިންމު ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ގިނަ ބަތަލާއިންތަކެއް ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ރީއާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް