ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 23:46
އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ފިޔަވަޅުތައް
މާލީ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށަންޖެހޭނީ ތިމާ ގާތުން، ކައުންސިލަރުން މަދުކުރުމަކީ ވި ވައުދާ ހިލާފުކަމެއް - އަނަސް
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުއްވޭނެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އެބަހުރި
ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަކީ މެނިފެސްޓޯގައި އަދި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫން

މާލީ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށަންޖެހޭނީ ތިމާ ގާތުން ކަމަށާއި، ކައުންސިލަރުން މަދުކުރުމަކީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ ހިލާފުކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިފަހުން ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ބައެއް ބަދަލުތަކުގައި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ބައެއް ވާހަކަތައް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައި ހުންނެވީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާއި މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ވައުދުތައް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ހިއްސާކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަކީ މެނިފެސްޓޯގައި އަދި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަަމަށެވެ.

އަނަސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީ ނޫން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެރިކަމުގައި އޮންނަކަމުގައިވާނަމަ، އެ ބައެއްގެ އަމާޒަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުން ނޫން ކަމަށެވެ. އަނަސް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ވިދާޅުވި ކަންކަން ކުރައްވާތައް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވާނެކަމާއި، އަދި ވަރަށް ބާރުލައްވާފައި ވިދާޅުވި ހަގީގީ މާނައިގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްލާހުތައް ގެންނަވާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ އިއުލާންކުރެއްވި ކަންތައްތައް، މިސާލަކަށް ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުން އެއީ ގުޅުވާލި ހާލަތާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނޭ ކިޔާފައި އިއުލާންކުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ކައުންސިލަރުންނާއި، މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުން މަދުކުރުމާއި، މުއަައްސަސާތައް އެއްކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކީ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުއްވޭނެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އެބަހުރި.
އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު

އަނަސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު 2000 އާއި ގާތްކުރާ ކަމަށާއި، އެ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން، ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ހާމަކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަނަސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އޮތްގޮތަށް ބަލާފައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ މަގާމުތައް މަދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް 700ށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެކަމަށް. ނަމަވެސް އަޑު އިވިގެންދަނީ އެ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު 2000 ގައި އުޅޭކަން. އެއީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް. ހެޔޮ ނިޔަތަކުގައި ކަމެއްކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ފަށަން ޖެހޭނީ ތިމާމީހާ ހިސާބުން.
އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު

އަނަސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މަޖިލިސް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރަމުން އަންނަ އިރު ރައްޔިތުންވެސް ދަނީ އަމިއްލައަށް ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އާރުޓީއައި ލައިގެންވެސް މި ސަރުކާރުން ދެނީ ބީރު ކަންފަތެއް ކަމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް