އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ރަޝިއާ-އެމެރިކާ

ރަޝިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން އެންގުމުން ޝުކުރު އަދާ ކުރަން: ރައީސް ޓްރަމްޕް

  • ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމުން ރަޝިއާ އިން ވަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2017 | ހުކުރު 11:58 | 2,917

ރައީސް ޓްރަމްޕް (ކ) އަދި ރައީސް ޕޫޓިން - ދި ގާޑިއަން

ރަޝިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 755 މުވައްޒަފަކު ރަޝިއާ ދޫކޮށް މިއަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 1 އާ ހަމައަށް ދިޔުމަށް ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕޫޓިން އެންގެވި އެންގެވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޝުކުުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ރައީސް އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެމެރިކާގެ ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާ ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި މުސާރައަށް ދައުލަތުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވެގެން ދާތީ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި، ރަޝިއާ އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ބިލާ ގުޅިގެން، ގާނޫނަކަށް ނުވެސް ވަނީސް ރަޝިއާ އިން ވަނީ ރައްދު ދޭން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 755 މުވައްޒަފަކު ރަޝިއާ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ރައީސް ޕޫޓިން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.  އަދި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްވާ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ތަސްދީގު ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެމެރިކާ އިން ވުޖޫދަށް ގެނައުމުން ރަޝިއާ އިން ވަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. އެމެރިކާ އިން ރަޝިއާ އަށް އެޅި އާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެމެރިކާ އިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް "ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައެއް ކުރުން" ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރަޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރާއެކު އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޮތް އުންމީދު ފަނޑުވީ ކަމަށެވެ.

މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ ބިލު ރައީސް ޓްރަމްޕް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ނާގާބިލުކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް  ފަޟީހަތް ކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

ރަޝިއާ އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުން، ރައީސް ޓްރަމްޕް ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަަށް އަޅާ ނުވަތަ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރަން ބޭނުން ނަމަ ދެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯދަންށެވެ.

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސް ކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކްރައިމިއާ ރަޝިއާގެ އަތްދަށަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިއާ ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެއެވެ. ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ ތުހުމަތުތައް އެގައުމުން ދޮގުކުރެއެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.