ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 18:49
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައުން
ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި
ބިލުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަކީ ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުން ހިމެނޭ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލު ބަލައިގަނެ، އެ ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެ ބިލް ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 82 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. އެ ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށެވެ.

މި ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން އިމްރާން ލަޠީފެވެ.

އެ ބިލުގެ ސަބަބުން، ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ބިލް ހުށަހަޅުއްވަމުން އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ މި ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ބިލެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ބިލުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަކީ ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުންދާ ބަލިތައް ދެނެގަނެވި، އެކަމަށް އޮތް ހައްލު ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަކުރުމަކީ ވެސް ބިލުގެ މަގްސަދެކެވެ.

މި ބިލްގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ، އިންފާޓިލިޓީއާއި ކެންސަރ، ސްޓްރޯކް ހިތުގެ އަދި ކިޑްނީ ބަލިތައްފަދައް ދެނެގަނެ އޭގެ ސަބަބު ދެނެގަންނަން ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ބިލަކީ މިއީ ސަރުކާރުން 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ބިލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް