ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 15:20
ޒިޔަދަމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އަލީ ސިފާމް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައި
ޒިޔަދަމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އަލީ ސިފާމް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒިޔަދަމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޒިޔަދަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސިފާމް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި
މި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމީ 7 އަހަރަށްފަހު
އިސްތިއުނާފީ 2 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ލ. މުންޑޫ، ނޫވިލު، އަލީ ޒިޔަދަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 7 އަހަރަށްފަހު ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މުޙައްމަދު ޝަނޫން މަރަން ޙުކުމްކޮށް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި އަލީ ސިފާމް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ސިފާމްގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރުމުގައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 30 ވަނަ މާއްދާއަށް ރުޖޫއަވެ, ކުށުގެ އުންސުރުތައް ސާބިތުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ 1002 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2020 (ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާ ތަތުބީޤު ކުރުމުގައި ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގައި ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސިފާމްގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްތިއުނާފަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ސިފާމްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

ސިފާމްގެ މައްޗަށް ގަސްތުމަރު ސާބިތުނުވިނަމަވެސް، އޭނާ އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޒިޔަދަމްއަށް ސަލާމަތްވާން ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ހަނިވެގެން ދިޔަކަމަށް ދައުލަތުން ދަށު ކޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެނާގެ އަމަލުތައް ހުރީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ އަދި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިން އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައިކަމަށްވާތީ ދަށު ކޯޓުން ގާޒީ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަބުކަމަށްވާ 25 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް