ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 00:39
ޕީޕީއެމް-ޕިއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް މާކުރިން މުއިއްޒުއަށް ބައިއަތު ހިފިކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
ޕީޕީއެމް-ޕިއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް މާކުރިން މުއިއްޒުއަށް ބައިއަތު ހިފިކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ޖަލްސާ
މާކުރިން މުއިއްޒުއަށް ޓިކެޓް ދޭން ރޭވިން: އަބްދުއްރަހީމް
މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް ރައީސް ޔާމީން ފާޑު ކިޔަނީ ލަދުހަޔާތެއް ނެތީމަ
ރައީސް ޔާމީން ނޫން މީހަކަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބޭކަށް އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގެވިކަން އަބްދުއްރަހީމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓް މުއިއްޒުއަށް ދިނުމަށް މާކުރިން އޭނާ ރޭވި ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއެންސީ ހައުސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތައް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ، ޕީޕީއެމް-ޕިއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް މާކުރިން މުއިއްޒުއަށް ބައިއަތު ހިފިކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

"މާކުރިން ރޭވީމޭ، އެ ކީއްވެ މާކުރިން ރޭވީ.. އަޅުގަނޑަށް ރައީސް ޔާމީން އެނގޭތީ ރޭވީ." ކުރިން ރައީސް ޔާމީން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޚުޝާމަދު ކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންސީގެ މައި ޖަގަހަ ގާއިމް ކުރެވުނު ހ. ވެޔޮވިލާގައި އަބްދުއްރަހީމް ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނުލިބެންޔާ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެހެން މީހަކަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަން އޭނާ އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ 30 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު ވިސްނަވަމުން ގެންދެވީ ރައްޔިތުން ބިކަވިޔަ ނުދޭން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން މަގުމަތި ވިޔަ ނުދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އޭނާ މުއިއްޒުއަށް ޓިކެޓް ދޭން ރާވަމުން ގެންދިޔައީ މިގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދޭން ކަމަށާއި ހަމަހަމަ ވެއްޓެއް ގާއިމް ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި މުސްތަގްބަލެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާއަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ނޫން ބޭފުޅެއް އެ ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ޔާމީން އެދިވަޑައި ނުގަންނަވާކަން ހާޟަ ކޮށްދެއްވަމުން، އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޕްލޭން އޭ ހަދާފައި، ޕްލޭން ބީ ހަދާފައި އަދި ޕްލޭން ސީ ހަދާފައި ފޮނުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަން އޭނާ އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގައި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ޓްވީޓަރ

އިދިކޮޅުގައި އޮތް އިރު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހަމަޖައްސަވައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކަގައި ރައީސް ޔާމީނަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ވެސް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ނިމިދިޔަ ފަސް އަހަރު ޕާޓީއަށް ލިބުނު ފައިސާއަށް ވީގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާގެ ފައިދާ އެއް އެހެން މެމްބަރުންނަށް ނުވާކަން ހާމަ ކުރެއްވުމަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުން ފަސް އަހަރު އުޅުއްވީ ގޭގެ ކަރަންޓު ބިލްވެސް ދައްކާލެވޭނެ ފަދަ އެއް ނެތި ވަރަށް ހާލުގައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތުމުންކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް އިހުތިރާމާއި ގަދަރު ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތުގެ އަނެއް ކޮޅަށްވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ހައްޖު ކޯޓާއިން 150، 200 ކޯޓާނަގައިގެން ކުރިކަންތައް މިއަދު ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ އާއި މިއަދު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަން ކޮބާތޯ ވަރަށް ޖޯޝުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް އެއްސެވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެ ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ޚިތާނީ މޫސުން ނުގެންނަނީ ކީއްވެތޯ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ހިންގެވި ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން އާއި އެންމެ އަރިހުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު މިހާރު ޑރ. މުއިއްޒުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކަގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް