ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 14:24
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ގޫގުލް
ޔޫރޯ 2024
މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްނެތް، ކުޅޭނީ މޮޅުވާން: ނާގެލްސްމަން
މަކަރުވެރި ރޭވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްވިޒަލޭންޑާ ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނު މިރޭ ނުކުންނާނީ މޮޅުވާން ކަމަށް ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަން ބުނެފި.

މަކަރުވެރި ރޭވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްވިޒަލޭންޑާ ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނު މިރޭ ނުކުންނާނީ މޮޅުވާން ކަމަށް ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޖަރުމަނު ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ޓޭބަލުގެ އެއްވަނާގަ އެވެ. ސްވިޒަލޭންޑަށް ދެ ވަނަ ލިބެނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުގަ އެވެ. މިހެންވެ އެއްވަނައިން ޖަރުމަނު ކަޓާނީ ބަލިވެއްޖެނަމަ އެކަންޏެވެ.

މެޗާ ގުޅުވައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ ޖަރުމަނުން މެޗު ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16ގައި ގްރޫޕް ސްޕޭނާ ވާދަކުރަން ޖެހިދާނެތީ ކަމަށެވެ. މުބާރާތުގެ ޓޭބަލް އޮތްގޮތުން ޖަރުމަނު ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމަށް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދެވޭނީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ގްރޫޕް ބީގެ ދެ ވަނަ ޓީމާ ކުޅެ މޮޅުވެގެންނެވެ. ގްރޫޕް އޭ އާއި ގްރޫޕް ބީގެ ޓޭބަލް އޮތް ގޮތުން މިވަގުތު ދެ ގްރޫޕުގެ ކުރީގައި ވަނީ ޖަރުމަނާއި ސްޕޭނެ އެވެ. މި ދެ ގައުމަަށް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކު ދެ ވަނަ އަށް ގޮސްފިނަމަ އެވެ. ސްޕޭން ހިމެނޭ ގްރޫޕަކީ މަރުގެ ގްރޫޕެވެ. އިޓަލީ އާއި ސްޕޭން އަދި ކްރޮއޭޝިޔާ އާއި އަލްބޭނިއާ ހިމެނޭ ގްރޫޕުން ސްޕޭން އެއްވަނައިން ކަޓާނީ މާދަމާ ރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން ބަލިވެ، އިޓަލީ ކްރޮއޭޝިޔާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެވެ.

ވަކި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އަހަރުމެން ބޭނުމެއްނޫން. ފުޓްބޯޅައިގައި ވަކި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރޭވުމަކީ އޮންނަ ކަމެއްނޫން. އަހަރުމެން ސްޕޭނާ ކުޅެން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް. އަހަރުމެން ކުޅޭނީ ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް މޮޅުވާން،"
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ވަކި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން މިރޭގެ މެޗު ދޫކޮށްލަން ރާވާނަމަ މިރޭގެ މެޗަށް އެންމެ ވެރުގަދަ ފުރަތަމަ 11 ނުނެރޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަރުމަނުން ފުރަތަމަ 11 ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ކާޑެއް ދައްކާފައި ހުރި ކުޅުންތެރިއަކު ހުއްޓަސް އެމީހަކު ވެސް ކުޅެން ނެރޭނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެން، މުޅި ސްކޮޑަށް އިތުބާރު ކުރަން. މިހެންވެ ކާޑު ހަމަވެދާނެތީވެ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކު މެޗަށް ނާރުވައި ދޫކޮށްލަން ބޭނުމެއްނޫން. ފުރަަތަމަ 11 އަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަން ބުންޏެވެ.

ކޯޗު ބުނީ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅުވެފައި އޮއްވައި ތިން ވަނަ މެޗުން ބަލިވުމަކީ ގޯސް އަަސަރެއް ޓީމަށް ކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ޖަރުމަނުން މެޗު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުޑަނަމަވެސް ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް