ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 21:17
އައްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
އައްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ 3 ޑިމާންޑެއް ސަރުކާރަށް
އީދު ބަންދާ ހަމައަށް ނުދީ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ދިނުން
ކުރިއަށް އޮތްތާ ކިރާ މަހަށް 15 ދުވަސް ތެރޭ ލާރި ދިނުން
މިނިސްޓަރު ސީދާ އެތަނަށް ވަޑައިގަނެ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުން

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ އަތޮޅުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މަސްވެރިން ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް 3 ކަމެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވާ މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ރާއްޖެޓީވީ އާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ވާހަކަ ދެއްކި އައްޑު އަތޮޅުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ކެޔޮޅު ކަމަށް ވާ އިބްރާހިމް ޝަފީގް ބުނީ މަސްވެރިން އެދެނީ ސަރުކާރުން 3 ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޝަފީގު ބުނީ މަސްވެރިން އެދެނީ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން މަސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ މަސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކަށް ކެޔޮޅު ފާހަގަ ކުރީ މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ މަސްކިރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ޖަމާ ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ސަރުކާރުން އެމީހުންނަށް ދޭންވާނެ ކަމަށެވެ.

ތިންވަނަ ކަމަކަށް މަސްވެރިން ބޭނުންވަނީ އީދު ބަންދާ ހަމަ އަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް އެއްކޮށް ދީ ޚަލާސް ކުރުން ކަމަށް ކެޔޮޅު ޝަފީގު ބުންޏެވެ.

އިހްތިޖާޖު ހިނގަމުން ދަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެސް ސަރަހައްދުގައެވެ. މަސްވެރިން ބުނީ މުޒާހަރާ ކުރަން އެ ސަރަހައްދު އިޚްތިޔާރު ކުރީ އެމީހުން ބޭނި މަސް ކިރާފައިވަނީ އެ ކޮމްޕްލެކްސް އަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ޝަފީގު ބުނީ މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑް ތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، އެމީހުން ތިބީ ކޫއްޑޫ އަށް ގޮސް ކޫއްޑޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރަން ތައްޔާރަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ބުނަންވީ މިހާރުވެސް ބައްދަލު ކޮށްފައި ތިކަން ކޮށްދޭނަމޭ، ލާރި ޖަމާ ކޮށްދޭ ނަމޭ، ކުރިއަށް އޮތްތާ 15 ދުވަސްތެރޭ ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ދޫކުރާނަމޭ. މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބަކަށް މިތިބީ.
ކެޔޮޅު ޝަފީގް

އިހްތިޖާޖު ކުރާ މަސްވެރިން ބުނާ ގޮތުން އެމީހުން ތިބީ އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާ ޖަވާބު ދިނުމަށް މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކު ފޯނުން ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ބުންޏަސް އަހަރެމެން ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާނަން.
ކެޔޮޅު ޝަފީގު

އަދި މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްވެސް އިހުތިޖާޖު ކުރާ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ޝަފީގު ބުނެފައިވެއެވެ.

ސީދާ މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބު ބޭނުންވަނީ.
ކެޔޮޅު ޝަފީގު

މަސްވެރިން ބުނަނީ، ކަރަންޓު ބިލު ނުދެއްކި އެމީހުންގެ އާއިލާތައް ދަރަނިވެރި ވެފައި ތިބި ކަމަށެވެ.

އައްޑޫގެ މަސްވެރިން އެމީހުން ކިރާ މަހަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ނުދޭތީ ކަންބޮޑުވެ އިހްތިޖާޖު ކުރަމުން ދާއިރު، ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަން އިން އިސްނަގައިގެން މިމަހު ކުރީ ކޮޅު މާލޭގައި އިހްތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ. ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި އެއްވެސް ވައުދެއް ނުފުއްދަވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވި މަސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - އެކްސް / މިރްޒާގް އެމްވީ

ޑރ. މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް، މަސް ކިރާތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމަށް ވައުދު ވެގެން ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ކިރާ މަހަށް ޑޮލަރުން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށްވެސް ޑރ. މުއިއްޒު މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ މަސްވެރިން ފެށި އިހްތިޖާޖު އާ ބެހޭ ގޮތުން މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު "އެކްސް" ގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، "ސަރުކާރުން ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަޑުއަހަމުން، އަދި އެކަމުގައި މިފްކޯ އަދި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލްވެސް މިދަނީ ހިއްސާ ކުރަމުން" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް