ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 11:43
ރޮމޭނިއާގެ ކޯޗު އެޑްވާޑް ލޯޑަނެސްކޫ
ރޮމޭނިއާގެ ކޯޗު އެޑްވާޑް ލޯޑަނެސްކޫ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ރޮމޭނިއާ އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް
ރޮމޭނިއާ އިން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރޫޙުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ރޮމޭނިއާ އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެޑްވާޑް ލޯޑަނެސްކޫ ބުނެފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އީ ގައި ރޮމޭނިއާ އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ވަނަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރޮމޭނިއާ އަށް އޮންނާނެ އެވެ.

ބެލްޖިއަމް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޮމޭނިއާގެ ކޯޗު ލޯޑަނެސްކޫ ބުނީ، މެޗުގައި ރޮމޭނިއާ އިން ދައްކަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ވެސް ވަރަށް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

ލޯޑަނެސްކޫ ބުނީ، ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ރޮމޭނިއާ އޮތީ އެ ޓީމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތައްޔާރަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ޓީމުގައި ތިބި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް، އެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކުޅުންތެރިންކަން އޭނާ އަށް ޔަގީންވާ ކަމަށް ވެސް ލޯނަޑެސްކޫ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބެލްޖިއަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުނީ، އެ ޓީމަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ތިން ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު އެމީހުން ތަނަވަސްކުރި ކަމަށާއި، ރޮމޭނިއާ އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެކަން މި މެޗުގައި ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުން ވަނީ މެޗުން މޮޅުވާން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގައި ރޮމޭނިއާ އިން އޮތީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ލޯނަޑެސްކޫ ބުނީ، މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ރޮމޭނިއާ އަށް ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޭނާ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރޮމޭނިއާ އިން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރޫޙުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރޮމޭނިއާ އިން ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ. ފުރަތަަމަ މެޗުން ބަލިވެފައިވާ ބެލްޖިއަމް އޮތީ ވެސް މި ގްރޫޕްގެ ފުލުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް