ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 19:19
އެމްއެމްޕީއާރްސީ އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ އޮފީސް
ސަން އޮންލައިން
އިންޑިއާ މާކެޓް
އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ނަޔަސް ވަރިހަމަ ވާނެކަމަށް ބުނި މީހުން އިންޑިއާއިން ފަތުރުވެރިން ގެންނަން އެގައުމަށް
އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިން ނަޔަސް ވަރިހަމަ ވާނެކަމަށް ބުނި މީހުންގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ
މި އިވެންޓުގެ މަގުސަދަކީ އިންޑިއާގެ އިތުރު ފަތުރުވެރިން ޝައުޤުވެރިކުރުން

އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ނަޔަސް ވަރިހަމަ ވާނެކަމަށް ބުނި މީހުން އިންޑިއާއިން ފަތުރުވެރިން ގެންނަން އެގައުމުގައި ބޮޑު ފެއަރ އަކާއެކު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރާ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ބުނެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި ރާއްޖޭގެ މުހިއްމު ރިސޯޓްތަކާއި، މަންޓާ އެއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް އެކްސްޕްލޯރ މޯލްޑިވްސް ރޯޑްޝޯ ޖޫން މަހު ބެންގަލޫރުގެ މަޝްހޫރު ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލުގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އިވެންޓުގެ މަގުސަދަކީ އިންޑިއާގެ އިތުރު ފަތުރުވެރިން ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންޑަސްޓްރީގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީގެ ލީޑަރުންނާ ދެމެދު ނެޓްވޯކިންގ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންޑިއާ މާކެޓަކީ މުހިއްމު މާކެޓެއް ނޫން ކަމަށް ދައްކަމުން އައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފައިވަނީ މި ރޯޑްޝޯއަކީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީ ރަނގަޅުވެ ތަރައްގީ ވަމުންދާއިރު، ދެގައުމުގެ ފަތުރުވެރިންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތަޖުރިބާތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ތަޖުރިބާތައް މުއްސަނދި ކުރުމުގައި މިފަދަ އިސްނެގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ބުލީ ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެހެނިހެން ގޮތްތައް ހޯއްދަވާނެކަމަށް ވެސް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ބުލީ ކުރާ އިންޑިއާގެ ފައިބުޑަށް މި ސަރުކާރު ވެއްޓި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ މި ރޯޑްޝޯގައި ރާއްޖެއަކީ ޕްރިމިއާ ޓްރެވަލް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް، އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް އަދި މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާގެ 150ށް ވުރެ ގިނަ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި މަންދޫބުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. ބައިވެރިންނަށް މުހިއްމު ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ހުށަހެޅުންތައް ހޯދުމުގެ ތަފާތު ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް މިސަރުކާރުން ފުރަތަމަ އައްޔަންކުރި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ތައުފީގު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު އިންޑިއާ މާކެޓަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އިސްކަމެއް ދީފައި ނުވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ހާރިޖީ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާ ނޫން އެހެން މާކެޓްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށް އަލަށް އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރި އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދުވެސް އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އައުޓްބައުންޑް ޓޫރިޒަމް މާކެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ފާހަގަކޮށްލެވޭއިރު، ރާއްޖެއަށް އަދިވެސް އެއީ މުހިއްމު މާކެޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އިވެންޓަކީ ޝައްކެއްވެސްނެތް ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އިންޑިއާގެ މާކެޓާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ތަފާތު ހުށަހެޅުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި، ޕްރިމިއަރ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދައްކާލުމަށް މުހިއްމު ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި، އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް މާކެޓާ ރާއްޖެއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ޝިއުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ރޯޑްޝޯގެ މަގުސަދަކީ އިންޑިއާގެ ބާޒާރަށް އެންމެ މަތީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، މާނަހުރި ގުޅުންތައް އުފެއްދުމަށް ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި މީޑިއާ އަދި އެހެނިހެން އިންޑިއާގެ ސިނާއަތުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ނެޓްވޯކް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނާއި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބިކަމަށް ބުނެ ބޮޑެތި ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެން ވެރިކަމަށް މި ސަރުކާރު އައިސް އިންޑިއާގެ އެހީއާ ނުލާ ނޫޅެވިގެން މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ އަޑުކެނޑި އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއްކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތިފަޑިން، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޝްވަރާތަކެއް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 20:03
ނާގަ ރާޖާ
މިހެން ވީމަތަ ކިއަނީ އުނބަށް ޖެހުން