ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ

ގުއާމް ކަނޑަށް ހަމަލާ ދިނުމާއި ބެހޭ ޕްލޭން އޯގަސްޓް މެދުތެރޭގައި ތައްޔާރު ވާނެ: އުތުުރު ކޮރެއާ

  • ގުއާމް އަކީ އެެމެރިކާގެ އިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަހައްދެއް

ކ. މާލެ | 10 އޯގަސްޓް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:58 | 2,466

އުތުރު ކޮރެއާާ އިން ދަނީ އަސްކަރީ ބާރު ދައްކާލުމުގެ ގިނަ ހަަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން - ރޮއިޓަރސް

ޕެސިފިކްގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ގުއާމް ކަނޑަށް މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމާއި ބެހޭ ޕްލޭން އޯގަސްޓް މެދުތެރޭ ގައި ތައްޔާރު ވާނެ ކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އިން މިހެން ބުނިއިރު އެމެރިކާ އިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދާދިފަހުން ދީފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ އަދި މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އެގައުމުން "އަލިފާނާއި އަދި ރުޅިވެރިކަމާ" ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ގުއާމް ކަނޑަށް އުތުރު ކޮޮރެއާ އިން ހަތަރު މިސައިލެއް ފޮނުވާލުމާ ބެހޭ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރަމުން ދާ ކަަމަށް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބުނިއިރު އެމެރިކާ އިން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ބުނެފައި ވަނީ އުުތުރު ކޮރެއާގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން "އެގައުމުގެ ވެރިކަން ނިމުމުގެ" ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އިންޒާރު ކުރާކަމަށެވެ. 

ގުއާމް އަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްތައް ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. 

އދ އިން ދާދިފަހުން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އުތުރު ކޮރެއާ އާ ދެކޮޅަށް، އދ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ ގޮވާލުންތަކަށް ބީރުކަންފަތެއް ދެމުންނެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.