ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 15:43
ޒަހަމްވި އިސްރާއިލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރަށް އަރުވަނީ
ޒަހަމްވި އިސްރާއިލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރަށް އަރުވަނީ
ޕްރެސް ޓީވީ
އިޒްރޭލުން ލުބުނާނަށް ހަމަލާ ދިނުން
އިޒްރޭލުން ލުބުނާނަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރު ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކޮށްފި
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ ގެ ނޮދާން ކޮމާންޑުން ލުބުނާނުގައި ހަނގުރާމަ ހިންގަން އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ވަނީ ބުނެފައި.

ލުބުނާނަށް ހަމަލާދިނުމަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ފާސް ކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ލުބުނާނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކުރި އިރު، ހިޒްބުﷲ އިން ވަނީ، އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ މުހިންމު މަރުކަޒުތައް ހުރި ތަންތަން ހާމަވާ ޑްރޯން ފުޓޭޖެއް އާއްމު ކޮށްފައެވެ.

އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ގެނުވި 9 މިނެޓުގެ ދިގު މި ފުޓޭޖަކީ ދުވާލުގެ ވަގުތު ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ހިޒްބުﷲ އިން އިޒްރޭލުގެ ހައިފާ ސިޓީގެ މަތިން ނަގާފާއިވާ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ފުޓޭޖްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒު ތަކުގެ އިތުރުން ހަތިޔާރު ހަދާ މަރުކަޒަކާއި، ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓް ފާކު ކޮށްފައި ހުރި ސަރަހައްދު ތަކާއި، އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި، މިސައިލުން ދިފާއު ވުމުގެ ނިޒާމުތައް ގާއިމް ކޮށްފައި ހުރި ތަންތަން ފާހަގަ ކޮށް ހާމަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހިޒްބުﷲ އިން ވީޑީއޯ ފުޓޭޖް އާއްމު ކުރުމުން އިޒްރޭލުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިޒްރޭލު ކަޓްޒް ވަނީ އެކަމާ ވަރަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވާ "އެކްސް" ގައި ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ކަޓްޒް ވިދާޅުވީ، ހިޒްބުﷲ އާ ލުބުނާނާ މެދު އިޒްރޭލުން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވަގުތު ވަރަށް ގާތްވެއްޖެ ކަމަށާއި، އިޒްރޭލުން ފަށާ ހަނގުރާމައިގައި ހިޒްބުﷲ ނައްތާލާނެ ކަމަށާއި، އަދި ލުބުނާނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެ ކަމުން ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން، އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ވެސް ވަނީ ލުބުނާން އާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ފާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ގާޒާގައި ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ހިޒްބުﷲ އިން ގެންދަނީ އިޒްރޭލަށް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. އަދި އިޒްރޭލުން ވެސް ލުބުނާނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތު ވެއްޖެއެވެ. ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ލުބްނާން އިޒްރޭލް ބޯޑަރ ސަރަހައްދުގައި ބަދަލު ކުރަމުންދާ ހަމަލާތައް މި ފަހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްފައެވެ. ލުބުނާނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނާއިރު، ހިޒްބުﷲ އިން ވެސް ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް