ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 11:46
ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތަކުގެ ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނެގުން
ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތަކުގެ ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނެގުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ލެޑްލައިޓުތަކަށް ގެއްލުން ދިނުން
ގްރީން ޒޯންގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފައި ބަޔަކު ދިޔައިރު އެކަން ރޭކާނުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލެއް: މޭޔަރ
އެއީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، އަދި ބޮޑު ހޭދައެއް ދައުލަތުން ކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ލެޑްލައިޓުތަކުން ބައެއް ބުރިކޮށްލައި ބައެއް ތަކެތި ވަަގަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ގްރީން ޒޯންގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފައި ބަޔަކު ދިޔައިރު އެކަން ރޭކާނުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލެއްކަމަށް މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ބޮޑެތި ލެޑްލައިޓުތަކުން ބައެއް ބުރިކޮށްލައި ބައެއް ތަކެތި ވަަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެއްޗެއް އިންސްޓޯލް ކޮށްފައި ދެން ރޭގަ ދިއްލަންވެގެން ރެޑީކޮށްފައި ހުއްޓައި ރޭގައި ނުދިއްލިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރު ހުރީ އެތަނުގައި ހުރި ބޮޑެތި ލައިޓްތަކުގެ ލެޑްލައިޓުތަކުން އެއްޗެހިތަކެއް ބުރިކޮށްލާފައި ބައެއް އެއްޗެހި ގެންގޮސްފައިވީ،
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި މި ޤައުމު ހަމައަކަށް ނޭޅޭނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެއްވެސް އުޒުރެއް ދެއްކުމެއްނެތި، އިތުރަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން މިދަނީ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި މި ޤައުމު ހަމައަކަށް ނޭޅޭނޭ، މިހާރު ކުޅޭކުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ، އެމީހަކު ބޭނުންކަމެއް، ބޭނުން އިރަކު ކުރަންވީ، ބޭނުން ކަމެއް ކޮށްލާފައި އުޅެލަންވީ ހަމަ، ޤައުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި، އެއްވެސް ކަހަލަ އުޒުރެއް ނުދައްކައި ޤާނޫނު އޮތްވަރަށް ތަންފީޒު ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި މި ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަތެއް ނުވާނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަކަށް އަމާން އޮމާން ހިތްފަސޭހަ ދިވެހިރާއްޖެއެއް ނުދެވޭނެ،
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

އޭގެ އިތުރުން، ގްރީން ޒޯނަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ އެއް ސަރަޙައްދުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެތަނަށް ގެއްލުންދީފައި ބަޔަކު ދިޔައިރު އެކަން ރޭކާނުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލެއް ކަަމަށެވެ.

ގްރީންް ޒޯނަކީ އެންމެ ޕްރޮޓެކްޓަޑް އެއް އޭރިއާ، އެތަނުގައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއް ހަލާކުކޮށްލާފައި ބަޔަކު ދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރޭކާނުލިއިރުގައި މިއީ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް، ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، މިއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް، ނުރައްކާ ހިސާބެއްގައި ޤައުމު މި އޮތީ، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މާލޭ މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހުރިހާ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް މި އެދެނީ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކޮށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކޮށްދެއްވާށޭ، ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންނަން ތިބި ދަރިން އުޅޭނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ތަނެއްގައި
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

 އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެއީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، އަދި ބޮޑު ހޭދައެއް ދައުލަތުން ކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް