ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 16:12
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން
ބޭނުންވީ އިންޑިއާ ނޫން ގޮތެއް، ބޮޑުތާ ޖެހުމުން އިންޑިއާ ކައިރިއަށް
ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ދެރައެއް ރައްޔިތުންނަށް
އިންޑިއާއަށް މެއި މަހު ދައްކަން އޮތް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ފަސްކޮށްދީފައި
ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ގިނަ ގައުމުތަކަށް ވިސާއާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިވެފައިވޭ

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ އިންޑިއާ އެންޓި ސަރުކާރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެން ގަބޫލުކުރަނީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތިއެއް ނޫނެއެވެ. އެއީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންޕެއިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ވެސް އިންޑިއާ ދެކޮޅަށް ގައުމުގެ ވެރިޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާތީއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އިންޑިއާ ދެކޮޅަށް ''އިންޑިއާ އައުޓް''ގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި މިއަދުގެ ރައީސްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވެސް އިންޑިއާއަށް އަމާޒުކުރައްވައި، ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވެއެވެ. އިންޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށް ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބެކްޔާޑަކަށް ރާއްޖެ ނޯންނާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއެވެ.

ތެދެކެވެ. އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބެކްޔާޑަކަށް ރާއްޖެ ވާކަށްނުޖެއެވެ. ނަމަވެސް ހަރުދަނާ ޕޮރިން ޕޮލިސީގެ ދަށުން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ އެކަމުގެ ގިނަ ފައިދާތަކެއްވާނެ ކަމެއްކަން ޔަގީނެއެވެ. އެކަން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފެނިގެންދިޔައެވެ. ގިނަ ގައުމުތަކަށް ވިސާއާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިވުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެކެވެ. ބޭސްފަރުވާއާއި، ތައުލީމާއި، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައެވެ. އަދި ގިނަ ގައުމުތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދިޔައެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ގައުމުތަކާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮނި ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އައި ގޮތަށް އިންޑިޔާއަށް ފާޑުކިޔައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ހިއްޗެވެ. ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ގިނަ ސިއްހީ ފަރުވާތައް ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އަށް ދާންޖެހޭ ގިނަ އާއިލާތަކަށް ބައެއް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. ދިވެހިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ ހޫނުކަންމަތީގައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ އާސަންދަ ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ދިވެހިންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ޔޫއޭއީ އަދި ތައިލޭންޑްއިން ހަމަޖެހޭ ގޮތް ހަދައިދޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރަށް ހަމަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މި މަސައްކަތުގައި ކުލަ ޖެހޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެގައުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ގެންދިއުން ވެސް މިސަރުކާރުން ހުއްޓުވިއެވެ. ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއްގައި ވަކި ބަޔަކު ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ދެރަ ލިބިގެންދިޔައީ ދިވެހިންނަށެވެ. މުވައްޒަފުންނެވެ.

ހަމައެބީދައިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ހިލަވެލި ހޯދުމުގައި ވެސް އިތުރު ގޮތެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވަރަށް ހަރުއަޑުންނެވެ. ނަމަވެސް މިތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިއާއިން ކުޑަކޮށް ހިފަހައްޓާލި ނަމަވެސް މިތަކެތީގެ އަގު އަރައިގެން ދަނީ އަތްނުފޯރާ ފަށަށެވެ.

ކަންމިހެން އޮއްވައި އިންޑިއާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނު ދެއްކުމުގައި ކުނި ޖެހުނު ހިސާބުން ކުއްލިއަކަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރައްވަން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި މެއި މަހު ދައްކަން އޮތް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ފަސްކޮށްދީފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ދައްކަން އޮތް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިލޭ އެހީއަށް ބަދަލު ކޮށްލުމަށް މިސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އިންޑިޔާއާއި އެގައުމުގެ ވެރިންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް ކަމެއް ބޭނުންވުމުން އިންޑިއާއަށް ތައުރީފްކޮށް ކަންކަމުގައި އެދެމުންދާއިރު، ދެރައީ މިދުވަސް އަންނާނެކަން ނޭނގުނީތީއެވެ. ސިޔާސީ ވަކި މަންފާއެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރި ކަމަކުން ގައުމާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމާއި، އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަކީ ގައުމާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކަންކަން ނިންމާ ބޭފުޅުންނޭ ބުނެވިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ނޫންތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް