ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2024 | ބުދަ 10:08
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތްވަރު އާންމު މެންބަރުންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދުވަހެއް މިއީ
މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ޕީއެންސީގެ 75 މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ޕާޓީގެ ހަތަރު މެންބަރަކު ތިއްބަވާ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ 12 މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ނާޒިލް ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން ކަންކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނަވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ބޭނުންވީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންނަށް، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ތިބީ އެކީގައި އެއް އަޒުމެއްގައި ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ނާޒިލް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ 12 މެންބަރުންގެ އިތުރުންވެސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން ފާހަގަ ވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކީގައި ޕީއެންސީގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުންވެސް އޮތް. އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ބާތިލް ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 7 ވޯޓެއް އޮތް އިރު، ޕީއެންސީގެ ސީނިއަރ މެންބަރުން ބުނި އަޑު އިވުނު، ވޯޓުވެސް އަޅަން ނޭނގޭ މީހުންހޭ މިތަނަށް ވަދެގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ އެ ލެވެލްގައި ކަންތައް ދިޔައީ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތްވަރު އާންމު މެންބަރުންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދުވަހެއް މިއީ.
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ، އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 92 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 71 މެންބަރުންނެވެ. އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް އަށް ވޯޓު ދެއްވީ 14 މެންބަރުންނެވެ. ބާތިލް ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 7 އެވެ.

މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ޕީއެންސީގެ 75 މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ޕާޓީގެ ހަތަރު މެންބަރަކު ތިއްބަވައެވެ. އެހެންކަމުން އެ އަދަދަށް ބަލާ ނަމަ އަބްދުއްރަހީމަށް މަދުވެގެން 79 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ ކަމަށް ވޯޓުގެ ކުރިންވެސް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ސިޔާމް ނުހިމަނާ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވީ ސަރުކާރުގެ 78 މެންބަރުންނެވެ.

- ކޮމެންޓް