ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 15:17
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަލާ ފާސްކުރަނީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަލާ ފާސްކުރަނީ
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދު ޖަހައިފި
 
ބަންދަށް ދީފައިވަނީ 15 ދުވަސް
 
މީނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 3 ޕެކެޓް އެއްލާލިތަން ފެނުނު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދު ޖަހައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވަނި 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތި ގެންގުޅެ އަދި އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ. މި މީހާ ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ. ބަންދަށް ދީފައިވަނީ 15 ދުވަހެވެ.

ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، މީނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް މީނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރި ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއައި 60 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނި ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ ނ ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި 3 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ.

ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހެއްގެ ބަޔާނާއި، ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު ވާހަތަކަށް ބަލާއިރު ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރިކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަދި މީނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 3 ޕެކެޓް އެއްލާލިތަން ފެނުނު ކަމަށް ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހެއްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި މީހާއަކީ ހައްޔަރު/ބަންދު ލޮގް އޮތް މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް