ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 13:10
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާސީ އަހަރު ފެށުން
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އުނގެނުމުގައި އޭއައި ބޭނުން ކުރައްވާނެކަމަށް، ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ގިނަ ސްކޫލުތަކަށް ފޮތްތައް ނުލިބޭ
އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް މުދައްރިސުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ރޮނގުން މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އެހެން ވިދާޅުވީ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާ ގުޅިގެން ދެއްވި ހިތާބުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް މުދައްރިސުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި ފެށިގެން ދިޔަ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ރޮނގުން މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައި ދިނުމުގައި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުނގަންނައި ދިނުމަށް މުދައްރިސުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް މި ދިރާސީ އަހުރުގެ ތެރޭގައި ދެވިގެންދާނެ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު

އޭގެ އިތުރުން، ތައުލީމީ ނިޒާމަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދައްރިސުން މަދުވުމުގެ މައްސަލަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަކީ ދޭސީ މުދައްރިސުންނަށް ހެދުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މި ދިރާސީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމަކާއި ތަރުބިއްޔަތެއް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމުގެ މުދައްރިސުން ދާއިރާގެ ހިދުމަތުގައި ތިބެގެންކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއިރު، މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނުއިރުވެސް ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައްވެސް ހަމަނުވެއެވެ. އެކަމާ އެތައް ބެލެނިވެރިންނެއް ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސްކޫލުތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލު ހުޅުވުނުއިރުވެސް ގިނަ ސުކޫލުތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހަމަނުވާތީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކޮށްލުމުން މިިނިސްޓްރީން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް