ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 20:45
އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސިކުޓަރ ކާރިމް ޚާން
އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސިކުޓަރ ކާރިމް ޚާން
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
 
އިޒްރޭލްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެކަން ސިފަ ކުރެއްވީ "ތާރީޚީ ލަދުކުޑަ" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޔޮއާވް ގަލާންޓް އާއި ހާމާސްގެ 3 ލީޑަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) ގައި އެދެފި ކަމުގައި އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސިކުޓަރ ކާރިމް ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިފަރާތްތައް އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފް ހަނގުރައިމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރި ކަމަށް އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ ނިންމެވުމަށް ރައްދު ދެމުން އިޒްރޭލްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެކަން ސިފަ ކުރެއްވީ "ތާރީޚީ ލަދުކުޑަ ކަމެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން ހަމާސް އިން ބުނީ އެ ނިންމުމަކީ "އަނިޔާކުރާ ފަރާތާއި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތް ހަމަހަމަ ކުރުން" ކަމުގައެވެ.

ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ އައިސީސީގެ ފަނޑިޔާރުގެ ޕެނަލަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް