ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 22:27
ގަލޮޅު ދޮންފެހި ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގި ފިލާގެ ފާހާނާއިން ފެން ފައިބަނީ
ގަލޮޅު ދޮންފެހި ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގި ފިލާގެ ފާހާނާއިން ފެން ފައިބަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފާހާނާއަކުން މަގަށް ފެން ފޭބުން
ފާހާނާގައި ފެންބޮޑުވާތީ ފާރުން ލޯވަޅެއް އަޅައި މަގަށް ފެން ދޫކުރި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
މިކަން ކުރިފަރާތަށް ވަނީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނޯޓިސް ދެވި، ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައި

ގަލޮޅު ދޮންފެހި ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގި ފިލާގެ ފާހާނާއެއްގައި ފެންބޮޑުވާތީ ފާރުން ލޯވަޅެއް އަޅައި މަގަށް ފެން ދޫކުރި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ ގ. ދޮންފެހި ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގި ފިލާގެ ކަންމައްޗަށް އިން އެޕާޓްމަންޓުގެ ފާރުގައި ތޮރުފާފައި އިން ލޯވަޅަކުން ފެންނަ ފައިބާތަނެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ދާ މީހުންގެ ގަޔަށް އެ ފެންތައް ފައިބައެވެ. އަދި ފެން ބައިބާތާ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ލޯވަޅާ ދިމާލުން ފާރުގައި ހުރީ ފެހިވެސް ޖަހާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މަގުމައްޗަށް ފެންފައިބާތީ ކައުންސިލުން ޗެކުކުރިއިރު އެގޭގެ ފާހަނާ ފެންބޮޑުވެގެން ފާހަނާތެރެއިން ލޯވަޅެއް ތޮރުފާލައި ފެން ބޭރަށް ފައިބާގޮތަށް ވަނީ ހަދާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ރައްޔިތުންނަށް އުދަނގޫވާ ގޮތަށް މި ކަހަލަ ކަންތައް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިކަން ކުރިފަރާތަށް ވަނީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނޯޓިސް ދެވި، ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލޭ މަގުމައްޗަށް އެކި އިމާރާތްތަކުން ފެންތިކި ޖަހާ މައްސަލަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހައްލުނުކުރެވި އޮތް މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މަހު އެކަނިވެސް މަގުމައްޗަށް ފެންތިކި ޖަހާ ގޮތަށް ހުރި 30 ތަނެއް ފާހަގަކޮށް، އެތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް