ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 15:52
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ
ރައީސް އޮފީސް
ޗައިނާގެ ދަރަނި
ޗައިނާގެ 1.37 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ނުކުރާނެކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭންކަށް ދަރާފައިވާ މިންވަރު ހުރީ 8.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި
 
ޗައިނާގެ ދަރަންޏަކީ ރާއްޖޭގެ ބޭރު ދަރަނީގެ 20 ޕަސެންޓް

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ 1.37 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ނުކުރާނެކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ އެމްބަސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާ ސަފީރު ވަންގް ލިޒިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސޭހަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަކީ އޮތް ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްފި ނަމަ ދެން އިތުރަށް ޗައިނާ އިން ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ރާއްޖެ އަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނީގެ އަދަދު 1.37 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބޭރު ދަރަނީގެ 20 ޕަސެންޓެވެ.

ސަފީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނިއާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އަންނަނީ ވާހަކަދައްކާ އެކަމުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ބަލާނީ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މާ ބޮޑަށް އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް, ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ މިވަގުތު ފޯކަސްއަކީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ސަފީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޫކުރަނީ ގްރާންޓްސް ކަމަށާއި، ސަމާލުކަން ދެނީ ހިލޭ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑު ކުރާކަށް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް ހުރީ ޗައިނާގެ ދައުލަތުން ސަތޭކަ ޕަސެންޓު ހިއްސާވާ އެކްސްޕޯޓް-އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭންކަށް ދަރާފައިވާ މިންވަރު ހުރީ 8.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަނި 2023 ވަނަ އަހަރު 4.038 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ ޖުމްލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 118 ޕަސެންޓެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ 25.2 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ އެކްސްޕޯޓް-އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއަކީ އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ލޯނު ދޫކުރާ ބޭންކު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބިލިއަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރައްކާ ކުރި އަސްކަރީ ސިއްރުތައް، މަގުމަތީ ބާޒާރުން ލިބެން ހުރީ ބާ ކަރުދާހުގެ ގޮތުގަ!
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިންޒާރު ޗައިނާ އަށް، ރަޝިއާ އަށް އެހީވަންޏާ އޭގެ އަގު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ޗައިނާތަ؟ 100 އިންސައްތަ އަސްލު ކަމާ މެދު ޝައްކު ކޮށްފަ ނުކުރާނެ ކަމެއް ހަމަ ނެތް!
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުނދަގޫ ކޮލެޖް އެންޓްރަންސް އިމްތިހާނުގައި މިއަހަރު 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން
ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެއަށް ދަތުރު ފަށައިފި
ސުލްހައިގެ ސަމިޓަށް ގައުމުތަކުން ނުދިއުމަށް ޗައިނާ އިން ބާރު އަޅާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ޗައިނާ އިން ދޮގުކޮށްފި