ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 07:00
ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ޗެނަލްތަކާއި ބްރިޖްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުން
ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ޗެނަލްތަކާއި ބްރިޖްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުން
ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް
ހުޅުމާލޭ ދެ ފިޔަވަހި ގުޅާލަދޭ ބްރިޖްތަކަކީ ހުޅުމާލެއަށް ތަރައްގީގެ ގޮތުން ގެނުވި އިންގިލާބެއް: ފަޒުލް
 
މި މަޝްރޫޢޫގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެއަށް އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވެސް ލުއިފަސޭހަތައް ލިބޭނެ ކަަމަށް ފަޒުލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ސަޢުދީ އިން މިހާތަނަށް އައި އިރު 470 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ހުޅުމާލޭ ދެ ފިޔަވަހި ގުޅާލަދޭ ބްރިޖްތަކަކީ ހުޅުމާލެއަށް ތަރައްގީގެ ގޮތުން ގެނުވި އިންގިލާބެއް ކަމަށް  އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލުމުގެ ބްރިޖް މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް، ބްރިޖުތައް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ސައުދީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސީއީއޯ ސުލްޠާން ޢަބްދުލްރަޙްމާން އަލް-މަރްޝަދުއެވެ.

ފަޒުލް ވިދާޅުވީ ސައުދީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި އާބާދުވަމުންދާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އަގުހުރި ހިދުމަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެއަށް އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވެސް ލުއިފަސޭހަތައް ލިބޭނެ ކަަމަށް ފަޒުލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލީ ވަޒީރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ވަނީ، ރާއްޖެ އަށް ސައުދީން ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށްޓަކާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަޢުދީއާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ އެހީގައި ރާއްޖެ އަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްވަމުން ސަޢުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސީއީއޯ ސުލްޠާން ޢަބްދުލްރަޙްމާން އަލް-މަރްޝަދު ވިދާޅުވީ ސަޢުދީ އިން މިހާތަނަށް އައި އިރު 470 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭ ބްރިޖްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެކަނި ވެސް 80 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާލުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެކި ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލުމަށް ތަރައްޤީކުރި 4 ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްރިޖް ދަށުން ހަދާފައިވާ ޗެނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބައެއްގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުމާއި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ގުޅުވާދޭ ސަރަޙައްދުގައި ހަދާފައިވާ ބްރިޖް އަދި ޗެނަލްގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް