ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 14:46
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންއަށް ޝީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވަނީ
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންއަށް ޝީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިޔާ ރައީސްގެ ޗައިނާ ދަތުރުފުޅު
ރަޝިއާގެ ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް
ޕޫޓިންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރަޝިއާ އާ ޗައިނާ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވޭ

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވިލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއީ ރިޔާސީ 5 ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޕޫޓިން ބޭރު ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ.

ރިޔާސީ 5 ވަނަ ދައުރު ޕޫޓިން ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ 2030 އާ ހަމައަށެވެ.

ޗައިނާ އިން ޕޫޓިން އަށް ވަނީ ކުލަގަދަ މަރުހަބާ އެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ޕޫޓިންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރަޝިއާ އާ ޗައިނާ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ. ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރާ ދާއިރާ ތަކުގެ ގޮތުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ، އިންޑަސްޓްރީ، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް، އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ހިމެނެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެ ބޭފުޅުންވަނީ މީޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި ޕޫޓިން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އޮތް މިންވަރު ސިފަކޮށްފައިވަނީ "އިމެއްނެތް" ގުޅުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕޫޓިން މި ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާއިރު، ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ރަޝިޔާ ސިފައިން ހިންގާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އެތައް ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

އެމެރިކާ އިން ރަޝިއާ އާ މެދު ދެކެނީ އެއީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތައް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ގޮތުގައެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެމެރިކާއިން ޗައިނާ އާ މެދު ދެކެނީ އިގްދިސާދީ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ.

ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއާ މެދު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވަނީ އެއްގޮތަކަށެވެ.

ދެބޭފުޅުންވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅަނގާއި އެމެރިކާގެ ޒަމާން މިހާރު ނިމެމުން ދާ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބިލިއަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރައްކާ ކުރި އަސްކަރީ ސިއްރުތައް، މަގުމަތީ ބާޒާރުން ލިބެން ހުރީ ބާ ކަރުދާހުގެ ގޮތުގަ!
އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފާނެ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ޕޫޓިން އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް، މަގުތަކާ މައިދާން ތަކުން އިވެނީ "މަރުހަބާ ޕުޓިން" ގެ އަޑު
ރަޝިއާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ތެދުވެރި، ގާތް އެކުވެރިޔާ: ކިމް
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިންޒާރު ޗައިނާ އަށް، ރަޝިއާ އަށް އެހީވަންޏާ އޭގެ އަގު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ
ޕުޓިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް! އެޖެންޑާގައި ހަނގުރާމަ އާއި ހަތިޔާރު؟
ޔޫކްރެއިންގެ އިސްތިގްލާލަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ތާއީދު ކުރަމުން، ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ ރަޝިއާ އިން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގޮވާލަމުން ސުލްހައިގެ ސަމިޓް ނިންމާލައިފި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި