ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 14:32
ސިނަމާލެ ބްރިޖު
ސިނަމާލެ ބްރިޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި
ޗައިނާގެ އިތުރު ލޯންތަކާއެކު އައިއެމްއެފްގެ ދަރަނީގެ އިންޒާރު ރާއްޖެއަށް
 
ބޭރުގެ ދަރަނީގެ 25.2 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ އެކްސްޕޯޓް-އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއަކީ އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ލޯނު ދޫކުރާ ބޭންކު
 
ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަނި 4.038 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ

ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ ދަރަނި ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޗައިނާއިން އިތުރަށް ލޯނު ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ރާއްޖެއަށް ދަރަނީގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

އައިއެމްއެފްއިން ދަރަނީގެ އިންޒާރު ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާއިރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ލޯންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނެއެވެ.

ވަކި ގައުމެއްގެ ނަން ހާމަނުކޮށް، އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ގައުމުކަމަށް ބުނެ އައިއެމްއެފް އިން ބުނީ ސިޔާސަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސްފިނަމަ ރާއްޖެ އޮތީ ބޭރުގެ އަދި ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އައިއެމްއެފް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލީ ކޮންސޮލިޑޭޝަން ލަސްވުމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުހިންމު ސޯސް މާކެޓްތަކުގެ ކުރިއެރުން ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑު ދަތިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަވަސް އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާއި، ބޭރުގެ ލޯނުތައް މަދުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަނި 4.038 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ ޖުމްލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓްގެ ގާތްގަނޑަކަށް 118 އިންސައްތަ އަދި 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ 25.2 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ އެކްސްޕޯޓް-އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއަކީ އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ލޯނު ދޫކުރާ ބޭންކު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިންޒާރު ޗައިނާ އަށް، ރަޝިއާ އަށް އެހީވަންޏާ އޭގެ އަގު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ޗައިނާތަ؟ 100 އިންސައްތަ އަސްލު ކަމާ މެދު ޝައްކު ކޮށްފަ ނުކުރާނެ ކަމެއް ހަމަ ނެތް!
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުނދަގޫ ކޮލެޖް އެންޓްރަންސް އިމްތިހާނުގައި މިއަހަރު 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން
ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެއަށް ދަތުރު ފަށައިފި
ސުލްހައިގެ ސަމިޓަށް ގައުމުތަކުން ނުދިއުމަށް ޗައިނާ އިން ބާރު އަޅާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ޗައިނާ އިން ދޮގުކޮށްފި
ތައިވާން ޗައިނާ އާ ވަކިކުރަން ބަޔަކު އުޅޭނަމަ އެބަޔަކު ޗިސްކޮށް ކުދިކުދި ކޮށްލާނަން: ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު