ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 17:30
އައްޑޫސިޓީ
އައްޑޫސިޓީ
ޓްވީޓަރ
އައްޑޫ ފެނުގެ މައްސަލަ
އައްޑޫސިޓީއަށް ފެން ނުލިބޭ ވަގުތުތައް ގިނަ، މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ފެނަކަ
 
އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އުޅެނީ ވަރަށް އުދަނގުލާއި ދަތިހާލުގައި
 
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ފެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭ މައްސަލަ ބޮޑު
 
ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް، ހައްލު ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އައްޑޫސިޓީއަށް ފެން ނުލިބޭ ވަގުތުތައް ގިނަވެފައިވާއިރު، މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ އިރެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ އައްޑޫގެ ފެނަކަ ބްރާންޗަށް ގުޅާފައެވެ. ފެނަކަ އޮފީހުން ބުނީ ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ދެނެގަނެވިފައިވާއިރު، ފެނުގެ ޕަންޕަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެގެނެވޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ހައްލެއް ލިބޭނެ ވަގުތެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް އެ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދިނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ފެނުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، ފެން ނުލިބޭ ވަގުތުތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެން ނުލިބޭ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މިދުވަސްވަރު ފެންނުލިބޭތީ އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އުޅެނީ ވަރަށް އުދަނގުލާއި ދަތިހާލުގައި ކަމަށާއި، ގިނަ އާއިލާތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ފެނަކައިން ދޫކުރާ ފެން ކަމަށެވެ. ބައެއް ގެތަކުން ވަޅު ފެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި މިފެން ދޭން ފެށިފަހުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިފެނަށް ބަދަލުވި. އެއަށް ބަދަލުވިފަހުން މިމައްސަލަތައް ދިމާވާން ފެށީ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިމާވީމަ ވަރަށް އުދަނގޫ ކަމަކަށްތާވާނީ. ވަޅު ފެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުކޮށް ތިބި ބަޔަކު
އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު

މިމައްސަލާގެ ފެނަކާގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެދެވޭ ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވީ އައްޑޫގެ އާބާދީ ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ. މިއީ އަސްލު މައްސަލަ ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ދިމާވީ ފެން ޕަންޕަށް ކަމަށާއި، އެސައިޒްގެ ފެން ޕަންޕެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ވެސް ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައަށް މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެގެންދިޔައިރު ހައްލު ނުލިބުމަކީ ދެރަކަމެއް ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއާއެކު ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރެވި، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފެނުގެ މަޝްރޫއު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އަހަރު ދުވަސްނަގާއިރު، މިއަށްވުރެ އަވަސް އެހެން ހައްލެއް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް