ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 16:37
އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު
އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު
އަވަސް
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން
ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޑޯނިއަރ އަދި ހެލިކަޕްޓަރު ދުއްވޭ ފެންވަރުގެ ޤާބިލު ސިފައިންނެއް ނެތް: ސަރުކާރު
 
ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަަކަށްވާނީ މަދަނީން އަނބުރާ ދިއުން
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރާނެ
 
އެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ހުއްޓިފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޑޯނިއަރ އަދި ހެލިކަޕްޓަރު ދުއްވޭ ފެންވަރުގެ ގާބިލު ސިފައިންނެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ މިހާރު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ޑޯނިއަރ އާއި ހެލިކަޕްޓަރު ދުއްވޭވަރުގެ ގާބިލު ސިފައިން ނެތްތޯ ސުވާލު ދަންނަވާފައެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވީ ތަރީހަށް ބަލާއިރު ތަންކޮޅެއް ކުރިން ތަމްރީނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން އެ ތަމްރީން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރީހަށް ބަލާއިރު ޓްރެއިނިންގ ފައްޓާފައި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެޗެއް ތަންކޮޅެއް ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އެކި މަރުހަލާތައް ކަނޑައްތުކުރަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންއެއް ވީމަ ކޮންޕްލީޝަންއާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިފައިންނަކަށް އެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ދެވިފައި ނުވޭ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯކަސްގައެއް އޭއެލްއެޗް ފްލެޓްފޯމްއާއި ޑޯނިއަރ ދުއްވަން ލައިސަންސްޑް އަދި މި ފުލީ އޮޕަރޭޝަނަލް ވެފައި ތިބި މީހުންނެއް ނެތް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީންވެ ނިމުމުން މިހާރު ޑޯނިއަރ އަދި ހެލިކަޕްޓަރު ދުއްވަން ގެނައި މަދަނީން ފޮނުވާލާނެތޯ ނޫސްވެރިން ސުވާލު ދެންނެވުމުން، އެ ސުވާލަށް މިނިސްޓަރު ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ. ނަމަވެސް އެ ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށާއި، ތަމްރީން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަަކަށްވާނީ އިންޑިއާގެ މަދަނީން އަނބުރާ ދިއުން ކަމަށެވެ.

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މީހުން ޓްރެއިން ކުރީމަ ދެ އޮބްވިއަސްލީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެމީހުން ބައިތިއްބާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ތެދެއްތޯ މި ފްލެޓްފޯމްތަކުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާކަށް. ޓްރެއިން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް އެމީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުވުމުގެ ވާހަކައިގެ ބައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޑިސްކަޝެން އަދި ހިނގާފައެއް ނޫން އޮތީއެއް. އެކަމަކު ޓްރެއިން ކުރާ ގޮތަަށް އޮތީ. ރާވާފައި. އޭގެ މާނައަކީ ދެން އޮބްވިއަސްލީ އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެމީހުން އަނބުރާ ދިއުންތާ ތެދެއްތޯ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު

މިހާރު ވެސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ބައެއް ތަމްރީންތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް