ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 21:15
އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ފޯރަމް
އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ފޯރަމް
އެމްއެންޑީއެފް
އެއަރޕޯޓް އެމަރޖެންސީ
"އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ފޯރަމް 2024" ގައި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
އެއަރޕޯޓްގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިދީފައި

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ "އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ފޯރަމް 2024" ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުންނާއި އަދި އެއަރޕޯޓްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރ، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޝާހިދުއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރ، ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޔޫސުފް ރަޝީދާއި، ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސްއިން މޭޖަރ ޙަސަން ސަމީހް، އެއަރޕޯޓްގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެއި 6 އަދި 7 ގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމްގައި ކަމާބެހޭ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް