ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:38
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
 
މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 29 އަހަރުގެ މީހަކުވެސް ވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި
 
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިގެން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ޕީޖީން އެދިގެން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިގެން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ މި މައްސަލައަކީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވު އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 21 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 200 ގްރާމުގެ ކެނެބިސްގެ އިތުރުން މެތް އަދި ޑައިމޯފިން ފެނިފައިވެއެވެ.

ބަންދު އަމުރުގައި ވަނީ 10 ދުވަހަށް މި މީހާ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަންދުކުރުމަށެވެ. ހެކީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރި ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި 60 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީއެވެ.

އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހަލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، 3 ވަނަ ނަންބަރު އަދި 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހުރިކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ދައުވާ ހުށަހަޅަން އޮންނަ މުއްދަތު ތެރޭގައި މައްސަލަ ކޯތަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މުއްދަތު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 29 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިގެން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެކީންގެ ބަޔާންތަކާއި، ތަހުލީލު ރިޕޯޓްތަކާއި އިތުރު ހެކި ގަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަލައިގަންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ އަޑުއެހުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް