ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 18:54
ރ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ރ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޓްވިޓަރ
ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑައެލިސިސް ޚިދުމަތް ފަށަނީ
 
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލު އައިޖީއެމްއެޗަށް އޮތް ޑިމާންޑު ކުޑަ ކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް

ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މި އަހަރު ޑައެލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލު އައިޖީއެމްއެޗަށް އޮތް ޑިމާންޑު ކުޑަ ކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން، އަތޮޅު އަދި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އައު ހިދުމަތްތައް ފެށުމަކީ އެއް ކަންތައް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަލީލް ވިދާޅުވީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ނުލިބޭ އެމްއާރުއައި، ސީޓީ ސްކޭން އަދި ޑައެލިސިސް ހިދުމަތް ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑައެލިސިސްގެ ހިދުމަތް ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެކު، އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ތިނަދޫގައި ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މި ތަންތަނުގައި ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން
ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޑރ އަބްދުﷲ ޚަލީލު

ހަލީލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުރިކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެނޭޖުމަންޓުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޑައެލިސިސް ގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ ނިމިދިޔަ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔައިރު ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން އައިޖީއެމްއެޗާއި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ބ. އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ޏ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މި ޚިދުމަތް ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި