ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 13:28
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދު
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ - ޒިޔާދު
 
އެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވި އިތުރު ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި
 
ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަގީގީ މާނައިގައި ސިއްހީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން މުހިންމުކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވި
 
ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިތުރު ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ވެސް ހައިތަމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވޭ

ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ަމަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/2015 (ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އިސްލާހުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ މަޤާމާއި ގުޅޭ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގާނޫނުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސް ކަަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ މަގާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއް ކަަމަށާއި އެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މި އިސްލާހުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ގެންނަން ޖެހޭ އެހެން އިތުރު އިސްލާހުތައް އެބަހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދަށް އެކަނި ސިއްހީ ނިޒާމް ބަރޯސާވުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމެއް ކަަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން އިސްލާހުނުކޮށް ހަމައެކަނި މަގާމެއް އުފެއްދިޔަސް ސިއްހީ ނިޒާމް އިސްލާހުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަގީގީ މާނައިގައި ސިއްހީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން މުހިންމުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިޔާދުގެ އިތުރުން މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވި އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ބިލާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވެސް ވަނީ މި އިސްލާހަކީ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ވަނީ މި ބިލުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ބާރުތަކާ މެދު ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވި އިތުރު ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އަދި ސިއްހީ ދާއިރާ އިސްލާހުނުކޮށް އެ ދާއިރާގައި އުފައްދާ އެންމެ މަގާމަކުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަަމަށް މެންބަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިތުރު ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް