ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 23:33
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑަރ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑަރ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ހުރިހާ ތަނަކަށް ފުލުހުން ފޮނުވައި ނިމިއްޖެ: ކޮމާންޑަރ
 
މަރުކަޒުތަކުގައި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާނެ
 
މަރުކަޒުތައް ކައިރީގައި ޓެންޓްޖަހާ ގޮނޑިތައް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެ
 
އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެ މުއައްސަސާއޮތީ ތައްޔާރަށް

އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފުލުހުން ފޮނުވައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑަރ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރު އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އިތުރުން، މި އިންތިހާބަށް އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލުމަށް 322 ފުލުހުން ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި 266 ފުލުހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެލަރޓް ސްޓޭޓަސް ބަދަލުވި ހިސާބުން ފެށިގެން މުޅި މުއައްސަސާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާއިރުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަރާތުން ވަނީ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް އައިސްފައި. ވޯޓުލާ ދުވަހު ޓްރެފިކް ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމަ އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ފުލުހުން އެދޭ ގޮތަކަށް ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދެން. އަދި ޕާކިންގެ ކަންކަން ވެސް އެގޮތަށް ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދެން.
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑަރ، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހެވީލޯޑް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފައިވާނެކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މެސެޖެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ކައިރީގައި ޓެންޓް ޖެހުމާއި ގޮނޑި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާއިރުގައި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ބޭނުމަކީ މަރުކަޒެއްގައި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަގުތުން ކޮމާންޑް ސެންޓަރަށް އެކަން އެނގި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެތީ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީ ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލު ދުއްވި ދެ ޒުވާނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކަނޑުމަތީގައި ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް
މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހަައިފި
ބަނޑޭރިކޮށީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: ފުލުހުން