ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 23:41
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
 
ވެރިމީހާ ބަދަލުވި ނަމަވެސް ދައުލަތް ހިނގަންޖެހޭ
 
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ވަރަށް ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާނެ
 
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަންޖެހޭނީ ކުރިއަށް ހުންނަ އިންތިޚާބުތަކުގައި ގުޅުވައިގެން ނޫން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ކެލާގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަންޖެހޭނީ ކުރިއަށް ހުންނަ އިންތިޚާބުތަކާގުޅުވައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އެދާއިރާތަކަށް ގޮސް، އެރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރީ އެގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓުވައި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދޭ ވޯޓެއް ކަމަށާއި، ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ވަރަށް ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރީގައި ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި ކޯޓުތަކުގެ ޓިނުނަގައި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، މަޖިލިސް މެންބަރުން ޖަލަށް ލި ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ތަޅުއަަޅުވައި މިނިވަން މުއައްސާތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައި ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މާޒީގެ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށެވެ. އޭރު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަމެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ތަންފީޒުކުރާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން މަޖިލިސް މެންބަރުން އިތުރުވާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ދައުލަތަށް ބޮޑު ބުރައެއް ކަމަށާއި، ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ. އާސަންދައާއި އެންސްޕާ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހައިން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތް ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރަށް މިނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭ ކަމަށްވާނަމަ ޚިދުމަތްތަކުން އެމީހަކު މަހްރޫމްވެގެންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހުރި ތަފާތު. މިސަރުކާރުގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތައް ބައެއް ދާއިރާގައި އެބޭފުޅުން އެބަ ހާމަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ. މިސާލަކަށް ކަރަންޓު ދޭނެ ސިޔާސަތު. ދިއްދޫގައި ހާމަކޮށްފި. ފެނަކައިން ކަރަންޓު ދޭނީ ހަމައެކަނި އެބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު ދޭ ގޭގެއަށްށޭ. މިއީ ކަރަންޓުގެ ސިޔާސަތު. މިސަރުކާރުގެ. ވަޒީފާގެ ސިޔާސަތު ހިންނަވަރުގައި ތައާރަފްކޮށްފި. އެސިޔާސަތުގައި މިއޮތީ ކުންފުނިތަކަށް މިއަންގަނީ މަޖުބޫރުކުރާށޭ ތިމަންނަމެންނާއެކު ނުކުންނަން. ނުނިކުމެއްޖެއްޔާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާށޭ. އެއީ ވަޒިފާއާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު. ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މީގެ ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ވެރިމީހާ ބަދަލުވި ނަމަވެސް ދައުލަތް ހިނގަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ވެރިއަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވުމުން ހުއްޓުވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް