ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 09:21
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ މެޗަށް ފަހު ކޯޗު ޒަވީ ރެފްރީއަށް ޝަކުވާ ކުރަނީ
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ މެޗަށް ފަހު ކޯޗު ޒަވީ ރެފްރީއަށް ޝަކުވާ ކުރަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޕީއެސްޖީ - ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލީ ރެފްރީ، އެއީ ގޯސް ރަތްކާޑެއް: ޒަވީ
 
އެއީ ގޯސް ރަތްކާޑެއް. އެހިސާބުން މުޅި މެޗު ބަދަލުވެއްޖެ: ޒަވީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލީ ރެފްރީ ކަމަށާއި އޭނާގެ ނިންމުންތަކާއި ދެއްކި ރަތް ކާޑު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ފަހަތުން އަރައި 4-1އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ރޮނަލްޑް އަރައުހޯ އަށް ރޫމޭނިޔާގެ ރެފްރީ ދެއްކީ ރަތްކާޑާއެކު މުޅި މެޗު ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

އެއީ ގޯސް ރަތްކާޑެއް. އެހިސާބުން މުޅި މެޗު ބަދަލުވެއްޖެ. އެއީ ދައްކަންޖެހޭ ކާޑެއްނޫން. އޭނާގެ ނިންމުންތައް ވަރަށް ގޯސް. އަހަރެން ރެފްރީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވި ނަމަވެސް މިހެން ބުނަންޖެހޭ. އޭނާވީ އަހަރުމެންނަށް ހުރި ހަލާކަށް. އަހަރެން އޭނާ ގާތުގައި ވެސް މިހެން ބުނިން
ޒަވީ / ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ މެޗުގައި އަރައުހޯ އަށް ރެފްރީ ރަތްކާޑު ދައްކަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް

މެޗުގައި ޒަވީ އާއި ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕިން ކޯޗަށް ވެސް ވަނީ ރަތްކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އެއީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ގުންޑޮގަން އަށް ވައްޓާލުމުން ޕެނަލްޓީ އަށް އެޕީލްކުރުމަށްފަހު ދަނޑުގައި ހުރި ޕާޓްޝަނެއްގައި ފައިން ޖެހުމުންނެވެ.

އެއީ އަހަރެންގެ މިސްޓޭކެއް. އަހަރެން އެކަމާ ޒިންމާވަން. އެކަމަކު ރެފްރީގެ އެންމެ ގޯހަކާހުރެ މުޅި ސީޒަނުގައި ކުރި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ބޭކާރުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް. އަހަރުމެން ދިޔައީ ކޮންމެ ޓީމެއްގައި 11 ކުޅުންތެރިން ތިއްބައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން. މުޅި މެޗުގައި ވެސް ދެ ޓީމުގައި ވެސް 11 ކުޅުންތެރިން ތިބެންޖެހޭ
ޒަވީ / ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު

އޭނާ ބުނީ ލަމީން ޔަމާލްގެ މޮޅު ޕާހަކުން ރަފީނިއާ ޖެހި ގޯލަށް ފަހު ރޮބަޓް ލޮވޮންޑޯސްކީ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ޖެހި ބޯޅަ އާއި ޕީއެސްޖީ ލީޑް ނެގި ފަހުން ގުންޑޮގަން ދަނޑީގައި ޖެހި ބޯޅައަކީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކެއް ކަމަށާއި އެއިން ފުރުސަތެއް ގޯލަކަށް ހަދާލެވުނު ނަމަވެސް ބަލިވުން ދުރު ކަމަށެވެ.

ރަތްކާޑަށް ފަހު މުޅިން ފަހަތަށް ޖެހިގެން ކުޅެމުން އައި ބާސެލޯނާ ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ 42 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފަހު ހާފުގެ ފުރަތަމަ 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެމްބާޕޭ އާއި ވިޓީނިއާގެ ގޯލުތަކުންނެވެ. އެމްބާޕޭ އިތުރު ގޯލެއް ވެސް ޖެހި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕީއެސްޖީ ކުޅެން ޖެހޭނީ ރޭ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން މޮޅުވި ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 14:18
ސައިޚާން
ކޮންހާ ވާހަކައެއް އެދައްކަނީ! ހަމަ ނުކުޅެވެނީ! އެމްޕާބޭމެން ނުހިފެހެއްޓެނީ! އޮބިނޯވޭ ދެއްތޯ؟ ހަމަ ބާސާ ބަލީ! ހީކުރީކަންނޭނގެ ކެތަލޯނިޔާގެ މުއްސަނދިކަން ބޭނުންކޮށްގެން އަބަދު ރެފްރީން ގަނެވޭނެކަމަށް! ހަނދާން ނައްތާލާ!