raajjemv logo
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ އޮންލައިން ޕޯޓެލް މެދުވެރިކޮށް އެޗްޑީއެފްސީގެ ސުކޫކު ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ގާތްގަނޑަަކަށް 2100 މީހުން އެކައުންޓް ހުޅުވާލާފައިވޭ
 
އެޗްޑީއެފްސީ ސުކޫކު ވިއްކަނީ 24 އޮގަސްޓުން ފެށިގެން
 
މީގެ ކުރިން އުރީދޫ އައިޕީއޯވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
2,724
6 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 16:34
ކ. މާލެ
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުކޮށް ސުކޫކު އިއުލާނު ކުރުން ފަށަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް  ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެޗްޑީއެފްސީގެ ސުކޫކު ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް  ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ އިންޕިނިޓީ ފޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މީގެ ކުރިން ވަނީ އުރީދޫ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކާފަ އެވެ. އެ ފަހަރު އުރީދޫގެ  5 ލައްކަ 60 ހާހަށް އަށް ވުރެ ގިނަ ޝެއާ ގަނެފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން، އުރީދޫގެ ހިއްސާ އަލަށް ވިއްކުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވާލި އޮންލައިނު ޕޯޓަލްގައި، ގާތްގަނޑަަކަށް 2100 މީހުން އެކައުންޓް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރާންސްސެކްޝަން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. ހިއްސާގަންނަ ފަރާތްތަކުން ފަސޭހަކަމާ އެކު ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ހިއްސާ ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދިއުން އެއީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް.  އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އެޗްޑީއެފްސީގެ ސުކޫކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު ފޯޓަލްއިން އެއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ލިބެން ހުންނާނެ،" ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު އޮޕަރޭޝަންސް ފާތިމަތު ލަމްހާ ވިދާޅުވީ، އުރީދޫގެ އައިޕީއޯއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އިރު، އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވިގެންދަނީ  ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް  ކޯޕަރޭޝަންގެ ސުކޫކު ވިއްކިމަށް ކަމަށެވެ. ސުކޫކު ވިއްކުމަށް  24 އޮގަސްޓުން ފެށިގެން 18 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިއަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ތެރެއިން، އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރުވުމަށް ދެ ދުވަސް ނުވަތަ ތިން ދުވަސް ވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ބުނެ އެވެ.

" މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ސުކޫކަށް އޯޕަންކޮށްލީމަ، ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗަކީ، އަޮފީހަކަށް ގޮސް ހިއްސާ ގަތުމުގެ ކަންކަން ކުރުން. އޮންލައިން ކޮށް މިގޮތަށް ހުޅުވާލީމަ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. ކެޕިޓަލް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލާފައި." ލަމްހާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ސެކަންޑްރީ ޝެއާ ގަނެވޭނެ ފުރުސަތުގެ އިތުރަށް، ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބެލެންސް އާއި މައުލޫމާތުތައް އެނގޭނެގޮތެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ބުނެ އެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް