ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 05:43
ރޮޑްރީ އާއި ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
ރޮޑްރީ އާއި ކޯޗު ގާޑިއޯލާ
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރުބަލިވެފައި، ކުޅެން ބޭނުންނުވާ މީހަކު ނާރުވާނަން: ގާޑިއޯލާ
 
ޖިސްމާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ވަރުބަލިކަމަށްވުރެ ބޮޑީ ނަފްސާނީ ވަރުބަލިކަން: ކޯޗު

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައި ކަމަށާއި މިހެންވެ ކުޅެން ބޭނުންނުވާ ކުޅުންތެރިއަކު ނާރުވާނެ ކަމަށް ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޕްރެމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލުޓަންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ސީޒަނެއްގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުކުރަން އޭނާގެ ޓީމު އަމާޒުހިފާއިރު ޓީމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެންގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައި. އެކަމަކު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ރެސްޓް ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސްނެތް. އަހަރެން ބޭނުން ދެ ސެންޓަ ބެކުންނަށް ވެސް ރެސްޓްދޭން. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށް ކޭލްވޯލާ އާއި ޖޯން ސްޓޯންސް އަށް އަނިޔާވެއްޖެ. މިހެންވެ އެކަން ކުރެވޭކަށްނެތް. މިހެންގޮސް ކުޅުންތެރިން ވަރުބަލިވެގެން ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ޓީމުގައި އެބަހުރި،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރީ ރެސްޓެއް ބޭނުންވެގެން މީޑިއާގައި އެވާހަކަ ބުނުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅެން ބޭނުންނުވާ މީހަކު ނާރުވާނެ ކަމަށެވެ. މި ސީޒަނުގައި ރޮޑްރީ ނެތި ސިޓީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ވެސް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގާޑިއޯލާ ބުނީ ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން މެޗު ކުޅެން ޖެހުމުން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ވަރުބަލިކަމަށްވުރެ ބޮޑީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރިމަތުވެފައިވާ ވަރުބަލިކަން ކަމަށެވެ.

"އޭނާ ކުޅެން ބޭނުންނުވާނަމަ އެކަމާ މައްސަލައެއްނެތް. އޭނާ ނުކުޅޭނެ. އެކަމަކު އޭނާ ދަނޑުމަތީގައި ހުރުމުން ޓީމުގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވޭ. އެފަދަ ކުޅުންތެރިއަކު ނުލައި ކުޅެން ޖެހުމަކީ ވެސް ފަސޭހަކަމެއްނޫން. އެކަމަކު އެކަން ނިންމާނީ އޭނާ،"
ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ސިޓީ މި ވަގުތު އޮތީ 70 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޭބަލުގެ ތިން ވަނާގަ އެވެ. އެއްވަނާގައިވާ އާސެނަލް އާއި ދެ ވަނާގައިވާ ލިވަޕޫލަށް ލިބިފައިވަނީ 71 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް