ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 05:38
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
 
4 މަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ހުކުމް އިއްވާނުލެވުނު
 
ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް އަތްބާނާ މިންވަރު ފެނިގެންދޭ
 
ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނާތީ އެ މައްސަލަ ބަލުވާނަން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެމްޑީޕީން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ވަރަށް މަސައްކަތުން ރާއްޖެއަށް މަލްޓިޕާޓި ޑިމްކްރަސީ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާވެސް އެކަމުގައި ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް އިހައްދުވަހަކު ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް ހަދައިގެން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވާ ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަށް ފުލުހުން ގޮސް ރައްޔިތުންގެ ގައިގައި ތަޅާ ޖަލްސާ ހުއްޓުވަން އަމިއްލައަކަށް ނުދާނެކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ބުނެގެން ނޫނީ އެކަން ފުލުހުން ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ އަޑުއެހުންތަކުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ލަސްވެގެންދާ ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ކަމަށެވެ. 4 މަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ހުކުމް އިއްވާނުލެވުނު ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް އަތްބާނާ މިންވަރު ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ލަސްވެގެންދާ ސަބަބު ޖޭއެސްސީން ބެލުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނާތީ އެ މައްސަލަ ބަލުވާނަން އަދި ޖޭއެސްސީން އެ މައްސަލަ ބަލާނަން، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު.
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ވަކި ސަރުކާރަކުން ވަކި ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ނިޝާނުން ފެންނަނީ އެކަން ކަމަށެވެ. އަދި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
މެއި 6ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު