ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 15:39
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
 
ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް
 
އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ
 
މިސިޓީއަށް ދިރުން ގެންނަންޖެހޭ

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ފެށި މަޝްރޫއުތަކަކީ އެސިޓީއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށާއި، އެސިޓީގައި ގާއިމްކުރާ ބުރިޖްގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ވެސް ފެށި މަސައްކަތްތަކަކީ މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން މިސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި، މިސިޓީއަށް ދިރުން ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ވަޒީފާތަކެއް އުފެދެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތައް ގުޅާލުމަށް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫސިޓީގައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި، ޕްލޭންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ލަސްނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ރައީސް ޞާލިހު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވައުދުތަކެއް އެބަވޭ. އަޅުގަނޑު ހިތުން މަރަދޫ-ފޭދޫއާއި ހިތަދޫއާ ގުޅާލުމުގެ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. ކުރައްވަންވީ. އެހެންނަމަވެސް ތަރުތީބެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކުގައި. ހުޅުދޫ-މީދޫ ގޮސް ހިތަދޫއަށް ގުޅާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ކުރައްވަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެކަމަށް އޮންނާނެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ތާއީދެއް އެކަމަށް އޮންނާނެ. ނަމަވެސް ބަލަންވީ ފުރަތަަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ މިތަނުގައި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުންތޯ. ވަޒީފާތަކެއް އުފެދުންތޯ. އުފެއްދުންތޯ. އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތަކީ އެއީ. މިތަނުގައި ބަޔަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނުން. އޭރުތާ އޭގެ މަތިން ދަތުރުކުރާނެ ބަޔަކު ވެސް މިތަނުގައި ތިބޭނީ. އެއީ ބަނދަރުތައް ހެދީ އެބޭނުމުގައި ބިން ހިއްކީ އެބޭނުމުގައި މަގުތައް އެހަދަނީ އެބޭނުމުގައި. އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަނީ އެބޭނުމުގައި. ކުރީރޭގައި ފަޔާ ވިދާޅުވި ފަދައިން ފުރަތަމަ އެނދުތޯ މިތާގައި އަޅަންވީ. އެޅީމަތޯ ފްލައިޓުތައް އަންނާނީ. ނޫނިއްޔާ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކޮށްގެން ފްލައިޓުތައް އައިމަތޯ ރޫމްތައް ތަރައްގީ ކުރަންވީ. މިސުވާލެއްގެ ތެރޭގައި މިހުރިހާ ދުވަހެއް މިދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭންގައި އެއޮތީ ދެކަން އެކީގައި ކުރާ ގޮތަށް. މިދެ ކަންތައް އެކީގައި ކޮށް ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިސިޓީގައި ވަޒީފާ ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކަށް މިތަނުން ވަޒީފާ ލިބިގެންދާނީ.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރަށްރަށުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި، އާރްޓީއެލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރަށްތައް ގުޅުވާލުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދީ އެތައް ފައިދާއެއް ރަށްރަށަށް ކުރާނެ ކަމެއް. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިއަދު މިހިސާބަށް އައިރުގައި އޭގެ ތެރެއިން 1700 ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ހުއްޓާލާފައި. ބުރެކި ޖެހިފައި. އެބުރަކި އެބަޖެހޭ ނައްޓާލަން. އެކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު އެކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންވެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވަނީ.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެސިޓީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދީފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ތަރައްގީއަށް އިސްކަން ދޭ ކަމަށާއި، އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެފަދަ އާބާދީތަކަށް ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް