raajjemv logo
އަސާސީ ހައްގު
އިދިކޮޅު އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުފުރޭ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން!
 
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުފުރޭ
 
ނަމަވެސް ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ފުރަން ވަޑައިގެންނެވުމުން ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާކަން އަންގަމުންދޭ
 
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,950
6 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 16:52
ކ. މާލެ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފަ: ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނުދިން --
މުހައްމަދު ފަޒީން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ސަރުކާރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަކަށް އައިސް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެކެވެ. ސީދާ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ނަފްސު ދިފާއު ކުރުމުގެ ހައްގާއި، ސިއްހީ ހިދްމަތް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ހައްގު ގެއްލިގެންދާ މައްސަލައެކެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުފުރޭ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް މިވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ ދެ ގޮތަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ސީދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާ ކުރުމެވެ. ދެ ވަނަ ގޮތަކަކީ މެމްބަރަކު ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި އިިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުތައް ކުރިމަތިކުރައްވާ، މަޑު ކުރަން އެންގުމެވެ. މަޑު ކުރަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މެމްބަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް، ވަޑައިގެން ހުންނެވި ކަމަށް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށްފަހު، އެ މެމްބަރެއް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ބޭނުންނުވާނަމަ ވަގުތުން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމެވެ. މީގެކުރިންވެސް އެފަދަ ގޮަތަކަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑު ތްރެޓަކަށް ވެފައި މިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމް ދެ ފެކްޝަނަކަށް ބެހި، ދެ ފެކްޝަންގެ ދެމެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަން ގުޅިފައި މިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއެވެ. ރައީސް މައުމޫންއާއި އެމަނިކިފާނަށް ތާއިދު ކުރައްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެމްޑީޕީއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އެކުވެގެން އުފައްދާފައިވާ އިއްތިހާދާއެކު އެވެ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާރަލާން ޖެހިފައި މިވަނީ ރައީސް މައުމޫނާއެކު ވަޑައިގެންނެވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާމެދުގަ އެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވުމަށް އަންގާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށް ވެއެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި، މެމްބަރުންނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެެއް މެމްބަރުން ކުރައްވަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވާފަ އެވެ. މިއަދު ވެސް ގާސިމްގެ ބަލިހާލު ބޮޑުކަމަށާއި ރާއްޖޭއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ހަމަ އެގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ބޮޑު ދައިތަ، ބަލިހާލަތު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ދައިތަ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާރޕޯޓަށް ވަަޑައިގެންނެވި ތަނުން އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ފާރިސްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްފަހު، ސިންގަޕޫރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދިޔަ ފާރިސްގެ ބޮޑު ދައިތަ ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާކަން ހާމަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން ގަލޮޅު ދެނުކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ދާދިފަހުން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމެޓީގެ ޗެއާރ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާތާ ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމަކީވެސް ސަރުކާރު ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅޭ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

އަދީބުގެ ލޮލުގެ ބޮޑު ބައްޔަކަށާއި ކިޑްނީގެ ބައްޔަކަށާއި އެތެރެހަށީގައި ސިސްޓެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި ކެންސަރު ބައްޔަށް މަގު ފަހިވެދާފަދަ ހާލަތެއް އަދީބަށް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް އަދީބު ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ އަދީބުގެ އާއިލާއިން ބުނާއިރު، އަދީބަށް ވެސް ބޭސްފަރުވާ ހޯދަންޖެހިފައި މިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންނެވެ. ނަމަވެސް އަދީބު ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މަޖިލިސް އެއްވެސް މެމްބަރެއް، ސިޔާސީ އެއްވެސް އިސް ފަރާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެބޭފުޅުން ހިފަހައްޓައިގެން ސަރުކާރު ދެމި އޮތްނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް ކަމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ސިކުނޑި ގޮވަނީ އެ މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ހެދޭ ގޯސްތަކުންނެވެ. ހެދޭ ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރަން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ގޮތް ދޫނުކޮށް، މީސް މީހުންދޭ ރަނގަޅު ނަސޭހަތްތައް ބޮލާލާ ޖެހުމަކީ "ވައަތު ސިކުނޑި" އެއްގެ ވެރިންނޭ ވެސް ބުނެއުޅޭތީ އަޑު އަހަމެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް