ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 07:03
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ
-
އިންޑިއާ-ޗައިނާ ބޯޑަރު މައްސަލަ
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މޯދީ
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ 20 ސިފައިންނާއި ޗައިނާގެ 4 ސިފައިން ވަނީ މަރުވެފައި

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އަވަށްޓެރި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ކުރިމަގުގައި ހަރުދަނާކޮށް ދަމަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ބޯޑަރު މައްސަލަ އަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

މޯދީ މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ 2020 ވަނަ އަހަރު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި، އެމެރިކާގެ ޕަބްލިކޭޝަން ނިއުސްވީކްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ބޮޑަރުގެ މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަދި އިޚްލާސްތެރި މަޝްވަރާތަކުން ކަމަށެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ 20 ސިފައިންނާއި ޗައިނާގެ 4 ސިފައިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމާލިޔާގެ ބޯޑަރުގެ މައްސަލައިގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވީ، ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ހާލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބޯޑަރު ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާކީ ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށްބޮޑު ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުމަކީ ޒީރޯ ސަމް ގޭމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން، ސުލްހަ ގާއިމުކޮށް ތަރައްގީ ގެނައުމަކީ ދުނިޔޭގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އާބާދީއަށް އިސްކަން ދޭން ލިބޭ ފުރުސަތެއް
މޯދީ

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ނުތަނަވަސްކަން ފިނިކުރުމަށާއި ބައެއް ފްލެޝްޕޮއިންޓް ސަރަހައްދުތަކުން ފްރޮންޓްލައިން ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި މުހިންމު އަސްކަރީ ބާރުތައް ދެގައުމުންވެސް މަދުންނަމަވެސް ބައިތިއްބާއިރު، ހަމަނުޖެހުންތައް އަލުން ފެތުރުމުގެ ނުރައްކަލަކީ އަބަދުވެސް އޮންނަ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ.

އެތައް ހާސް ވާހަކަތަކެއްގެ ތެރެއިން ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދެޤައުމުން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް، އެދެޤައުމަށް އަދި މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް